Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zasady dotyczące znaczącego zysku netto

Zasady dotyczące znaczącego zysku netto zawarte są w Rozporządzeniu 1260/1999, które jest bezpośrednio stosowane przez państwa członkowskie. Zatem w przypadku wszystkich projektów generujących znaczny zysk netto poziom dotacji z EFRR powinien być nie większy niż 50%.
W związku z powyższym weryfikacja czy dany projekt generuje znaczący zysk netto powinna być przeprowadzona na etapie oceny formalnej w odniesieniu do każdego projektu, niezależnie od tego czy przewidują to odpowiednie zapisy Uzupełnienia ZPORR. Należy podkreślić, że na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą należy zweryfikować, czy wnioskowany poziom dofinansowania jest właściwy poprzez sprawdzenie we wniosku o dofinansowanie projektu rubryki E3 „Typ projektu” (”Generujący znaczący zysk netto”).
W przypadku projektów generujących znaczący zysk netto poziom dofinansowania z EFRR może wynosić maksymalnie 50%. Jeżeli we wniosku jest przewidziany wyższy poziom dofinansowania powinien on zostać obniżony do 50%, a wniosek i dokumentacja towarzysząca odpowiednio zweryfikowane przez beneficjenta.

 

UWAGA!  

W studium wykonalności należy umieścić odpowiednią analizę wykazującą metodykę obliczenia oraz wartość tzw. "wskaźnika samofinansowania" - zgodnie z zapisami rozdziału 4.2.4. podręcznika "Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" (dokument znajduje się w dziale "ważne dokumenty").

Podkreślamy, iz ww. dokument jest oficjalną wykładnia wspólnotowych zasad kwalifikowalności kosztów.