Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Projekty typu zaprojektuj i wybuduj


Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej ZPORR możliwa jest realizacja projektów typu "Zaprojektuj i wybuduj". Dla projektów tych nie jest wymagany wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny). Jednakże należy pamiętać o tym, iż zgodnie z art. 31 punkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych "jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego”. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072). Program funkcjonalno-użytkowy jest obligatoryjnym załącznikiem dla projektów typu "Zaprojektuj i Wybuduj". Do projektów typu "Zaprojektuj i wybuduj" należy również załączyć dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) poświadczające zgodność projektu z planem miejscowym. Jednakże dla projektów tego typu nie jest koniecznym przedstawienie podczas oceny formalnej -jak również przed podpisaniem Umowy finansowej z Wojewodą.- kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, ponieważ obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych pozwoleń dla takich projektów spoczywa na dostawcy/wykonawcy wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
Dla projektów typu zaprojektuj i wybuduj" nie jest warunkiem koniecznym załączanie map, czy szkiców lokalizujących projekt (załącznik nr 6). Natomiast w przypadku załącznika nr 7 -,,Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" -należy taki dokument obowiązkowo załączyć w przypadku kiedy planowane zadanie nie posiada charakteru inwestycji liniowej. W przypadku kiedy beneficjent zamierza realizować inwestycję liniową (np. sieć kanalizacyjna, wodociągowa) wtedy beneficjent załącza oświadczenie o możliwości "wejścia w teren" na czas realizacji inwestycji.
Dla potrzeb oceny merytoryczno-technicznej takiego projektu niezbędnym jest załączenie do wniosku aplikacyjnego trzech kopii programu funkcjonalno-użytkowego, a także Studium Wykonalności i Oceny Wpływu na Środowisko Jeśli jest wymagana przepisami polskiego prawa). Poza tym należy pamiętać o tym, że dla projektów powyżej 50 mln Euro obowiązują standardy dokumentów zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej "Analiza Kosztów i Korzyści Dużych Projektów Inwestycyjnych. Przewodnik" oraz wniosku aplikacyjnym dla dużych projektów. Należy również pamiętać, iż w przypadku realizacji projektu typu "Zaprojektuj i wybuduj" jego realizacja nie może trwać dłużej niż 2 lata po zakończeniu roku, w którym projekt został przyjęty do realizacji. Za termin rozpoczęcia realizacji projektu typu "Zaprojektuj i wybuduj" należy przyjąć we wniosku aplikacyjnym datę podpisania umowy pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą takiego projektu.