Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Procedura wprowadzania nowych wskaźników do systemu monitorowania ZPORR oraz do Generatora Wniosków

Dnia 27 października b.r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy przekazało oficjalne pismo w sprawie procedury wprowadzania nowych wskaźników do systemu monitorowania ZPORR oraz do Generatora Wniosków. W dokumencie tym stwierdzono co następuje:
Procedura do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (stosowana obecnie):
1. Benficjent stwierdza brak wskaźnika monitoringowego dla swojego projektu na liście standardowych wskaźników ZPORR 2004-2006.
2. Beneficjent zgłasza stwierdzony brak do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy z uzasadnieniem zasadności wprowadzenia wskaźnika jako systemowego.
Jeżeli w wyniku analizy Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy uzna, że wskaźnik nie jest systemowy, proponuje Beneficjentowi uwzględnienie tego wskaźnika w innych częściach wniosku (np.D6).
Jeżeli w wyniku analizy Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy uzna, że wskaźnik jest systemowy (danemu rodzajowi wsparcia nie odpowiada żaden wskaźnik w danej kategorii (produkt, rezultat lub oddziaływanie), zgłasza niezwłocznie Instytucji Zarządzającej ZPORR (najlepiej pocztą elektroniczną) propozycje wskaźnika w następujący sposób (nazwa – max 100 znaków ze spacjami, definicja wskaźnika
– w przypadku gdy nazwa wymaga doprecyzowania: jednostkę miary oraz metodologię pomiaru).
W przypadku, gdy stwierdzony brak należy usunąć w trybie szczególnym (gdy mija termin składania wniosków), Beneficjent przesyła propozycje bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej ZPORR na adresy poczty elektronicznej izabela.korzeniecka@mg.gov.pl  i marta.cerkownik@mg.gov.pl  .
3. W każdym przypadku zgłoszenie nowego wskaźnika do systemu monitorowania ZPORR wymaga potwierdzenia wprowadzenia danego wskaźnika przez Instytucję Zarządzającą ZPORR. Potwierdzenie jest wysyłane niezwłocznie. Jeżeli to konieczne, po konsultacji z członkami grupy zadaniowej ds. wskaźników lub konsultacji międzyresortowej.
4. Potwierdzenie (wydruk pisma z poczty elektronicznej) wraz z oświadczeniem (format w załączeniu) Beneficjent załącza do wniosku aplikacyjnego.
Oświadczenie jest tymczasową deklaracją Beneficjenta do monitorowania i pomiaru nowego wskaźnika do czasu wprowadzenia wskaźnika na listę standardowych wskaźników w Generatorze Wniosków. Oświadczenie powinno zawierać nazwę wskaźnika oraz sposób monitorowania i pomiaru wybranego wskaźnika (system zorganizowany przez Beneficjenta). Zakres tych informacji powinien być taki, jakby Beneficjent potencjalnie wypełniał część E2 swojego wniosku aplikacyjnego (z wypełnioną rubryką poniżej tabeli włącznie).
W momencie udostępnienia wskaźnika w GW Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy wzywa jednorazowo Beneficjenta do przeformatowania wniosku zgodnie z właściwą wersją GW w wyznaczonym przez siebie terminie.
Procedura od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia wnioski niezgodne z obowiązującym wzorem należy przeformatować w momencie udostępnienia tych wzorów w GW. Przeformatowana aplikacja nie wymaga załączania do niej oświadczenia, jeżeli wskaźnik znalazł się na liście w udostępnionej wersji GW.
W dalszym ciągu, w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wprowadzanie nowych wskaźników monitoringowych ZPORR do systemu monitorowania zgodnie z procedurą stosowaną dotychczas.
W związku z powyższym należy podkreślić, że oświadczenie załącza się obowiązkowo do aplikacji tylko w przypadku, gdy potwierdzony przez Instytucję Zarządzającą ZPORR brak wskaźnika nie ma odzwierciedlenia na liście w GW. Nie jest to załącznik obligatoryjny dla wszystkich Beneficjentów ZPORR, a wręcz przeciwnie umożliwia sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania projektów, realizowanych w ramach ZPORR, bez oczekiwania na ostateczne wprowadzenie zmian w samym GW.

Do pobrania:
wzór oświadczenia.doc