Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

Kto może złożyć wniosek ?
Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do Działania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, i
2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
lub
3) wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
1) 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku,
3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na co można uzyskać wsparcie ?
TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw.
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:
-opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
-wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
-zdobyciem nowej grupy klientów,
-racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
-komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,
-poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.
Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.
TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
-utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
-rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
-rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
-zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
-unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
-modernizacją środków produkcji.

Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.
W przypadku projektów o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000 euro przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty.
Firmy, które finansują swoje projekty poprzez leasing są zwolnione z obowiązku zaciągania kredytu bankowego.

Wysokość wsparcia:
Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych:
-do 5000 euro (równowartości w PLN),
-50% kwalifikującego się kosztu,
w tym:
-35% udział środków z EFRR,
-15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:
-do 50 000 euro (równowartości w PLN),
-nie więcej niż określona poniżej procentowo część kwalifikowanych kosztów projektu:
-30% dla BO z podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań),
-40% dla BO z podregionów 4 (Wrocław), 17 (Krakowa) i 30 (Trójmiasta Gdańsk – Gdynia – Sopot),
-50% dla pozostałych podregionów,
+ 15% punktów procentowych brutto,
w tym:
-35% udział środków z EFRR w każdym z podregionów,
-pozostała część dofinansowania pochodzi ze środków budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

Wydatki kwalifikowane:
1. cena nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do kwoty równej 10% kosztów kwalifikowanych projektu),
2. cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,
3. koszty środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu,
4. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów kwalifikowanych projektu,
4. inne koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (EC) Nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004.