Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Priorytet III: Rozwój lokalny.
Działanie 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2 prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia;
3.Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty;
4. Ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie), tj. zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd powiatowy i samorząd gminny;
5. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia;
6. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Wsparcie można uzyskać na:
1. przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z dnia 21 września 1992 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 74, poz. 366 z 1992 r);
2. wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;
3. termoizolację budynków;
4. przebudowę i wyposażenie sal zabiegowych ;
5. dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych;
6. zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu komputerowego;
7. modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych m. in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.
Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na rozbudowę tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia i/lub strategii rozwoju województwa i/lub regionalnej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania inwestycji.

Cel ogólny poddziałania: podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia.
Cele szczegółowe poddziałania:
a) zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach;
b) ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia;
c) poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków ośrodków zdrowia.


Dofinansowanie z EFRR: do 75% kwalifikujących się wydatków publicznych.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (10%) oraz np. Minister Zdrowia (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej);
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki kwalifikowane:
1. prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz);
- przygotowanie dokumentacji technicznej w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;
- prace projektantów, architektów,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.
2. prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- prace budowlano-montażowe;
- prace instalacyjne,
- prace wykończeniowe,
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór inżynierski.

System wyboru projektów: konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.