Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Priorytet III: Rozwój lokalny.
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna.
 
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty.
4. Organizacje pozarządowe, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Budowa nowych i przebudowa oraz rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, przedszkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych).
2. Budowa nowych i przebudowa oraz rozbudowa istniejących bibliotek.
3. Budowa nowych i przebudowa oraz rozbudowa istniejących obiektów sportowych (w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych).
4. Budowa nowych i przebudowa oraz rozbudowa istniejących obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek).
5. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej.
6. Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych.
7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów realizowanych w ramach poddziałania.


Cel poddziałania:
 wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.
W celu wyrównania szans realizowane będą zadania polegające m.in. na budowie internatów, które mogą być szczególnie istotne dla młodych ludzi z obszarów wiejskich i małych miast.
Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
do 75% kwalifikujących się wydatków publicznych.
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (10%);
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki kwalifikowane:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne);
- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;
- prace projektantów, architektów;
- zakup niezabudowanych gruntów nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.

2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,
- prace ziemne,
- prace budowlano-montażowe,
- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór inżynierski.

Wydatki niekwalifikowane:
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
System wyboru projektów: konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.