Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

DZIAŁANIE 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet III. Rozwój lokalny.

Kto może złożyć wniosek ?
 gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy
-  podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej
z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny
- organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły
i inne związki wyznaniowe
- inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego
POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW
Dofinansowanie z EFRR:
- 75% kwalifikujących się wydatków publicznych
- 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (10%) oraz np. Minister Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej)
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Na co można uzyskać wsparcie ?:
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

W ramach Działania wspierane będą projekty infrastrukturalne wynikające z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej: opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006. Przykładowa struktura takiego dokumentu znajduje się w załączniku.
Wsparcie w ramach działania uzyskają inwestycje realizowane na obszarach podlegających restrukturyzacji. Są to obszary o wysokiej stopie bezrobocia, dużym udziale zatrudnionych
w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia w przemyśle

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW
BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
- sieci kanalizacyjne
- sieci kanalizacji deszczowej
- oczyszczalnie ścieków
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków
BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ
- sieci wodociągowe,
- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)
- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody
- urządzenia regulujące ciśnienie wody
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
- budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne),
Poprawa jakości powietrza
- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza
- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej
w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"
GOSPODARKA ODPADAMI
- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych)
-  budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin
-  likwidacja dzikich wysypisk
- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.
BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM
- drogi powiatowe i gminne,
- lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych
- drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców
-  towarzysząca infrastruktura drogowa
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE
 - projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, za wyjątkiem terenów z przeznaczeniem pod inwestycje mieszkaniowe – uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych, itp.
BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ
- infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki
- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna
- systemy informacji kulturalnej i turystycznej
- infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp.)
- projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego
- systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożary,
włamania, itp.)
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-   modernizacja obiektów, w których zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości
- przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości
KOSZTY KWALIFIKOWANE DZIAŁANIA 3.2.
 W ramach Działania 3.2. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z 10 marca 2004r.  W szczególności mogą to być następujące  koszty - tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji:

1) Przygotowanie planu rozwoju lokalnego – podmiotami uprawnionymi do ubiegania się
o refundację są samorządy gmin i powiatów

2) Prace przygotowawcze, w tym:
przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
-  przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;
- prace projektantów, architektów,
- wykup niezabudowanych gruntów jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych
3) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
 - przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,
 - prace ziemne,
 - prace budowlano-montażowe
 - prace instalacyjne,
 - prace wykończeniowe,
 - zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór inżynierski,
- koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją
- koszt budowy kanalizacji teletechnicznej

Za koszty niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:
- podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników
- zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów

 

Wysokość pomocy publicznej w przypadku projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza
Projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą jakości powietrza są wspierane zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. krajowej pomocy regionalnej, Dz. U. C 74, z 1998.10.03) w przypadku nowych inwestycji, oraz zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z 2001.02.03) w przypadku innych inwestycji.
W ramach projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na nowe inwestycje – zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej:
30% EDN9 - dla podregionów 22 (Warszawa) i 42 (Poznań );
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
- na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska
50% EDN – na inwestycje realizowane w podregionach 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdynia –Gdańsk -Sopot) i 42 (Poznań ),
60% EDN - na inwestycje realizowane w pozostałych podregionach.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
Jeżeli producent energii będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, intensywność pomocy udzielanej w związku z inwestycją może zostać zwiększona do 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Na inwestycje w ramach projektów związanych z poprawą jakości powietrza pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na nowe inwestycje – zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej, w wysokości:
30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawa) i 42 (Poznań );
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
- na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska, w wysokości:
1) na dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw wymienionych w załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych – 50%
2) na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne, lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne -
40% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań),
50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot),
60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach,
3) na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła -
50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot)i 42 (Poznań),
60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach,
jeżeli:
a) wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80%, lub
b) wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, lub
c) proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie.
Koszty kwalifikowane zaliczane są do kosztów inwestycji, a więc zwiększają wartość środków trwałych i podlegają amortyzacji oraz są bezpośrednio związane z realizacją wspieranej inwestycji jako funkcjonalnej całości i umożliwiają przekazanie jej do użytkowania. Ponadto, od poniesionych kosztów należy odjąć ewentualne dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej liczone na przestrzeni 5 lat od zakończenia inwestycji.
W przypadku pomocy opisanej w punktach 2-3 beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem.
W przypadku inwestycji, realizowanej zarówno w ramach poprawy jakości powietrza, jak i odnawialnych źródeł energii, nie będącej nową inwestycją (inne inwestycje) koszty kwalifikowane równe są nadwyżce kosztów przedsięwzięcia związanego z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Przy porównywaniu kosztów mają miejsce dwie sytuacje. Gdy zastępowane jest istniejące źródło, porównanie dotyczy kosztów wykonania źródła konwencjonalnego z zastosowaniem paliwa, które było wykorzystywane dotychczas. W przypadku budowy nowego źródła, porównanie dotyczy kosztów wykonania najtańszego źródła konwencjonalnego o takiej samej mocy. Ponadto od poniesionych kosztów należy odjąć ewentualne dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej liczone w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji.

W ramach projektów związanych z turystyką pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na projekty infrastrukturalne zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej:
30% EDN9 - dla podregionów 22 (Warszawa) i 42 (Poznań );
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
- na projekty promocyjne udzielana jest pomoc de minimis do momentu, w którym, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę, nie przekroczy kwoty 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat.

System wyboru projektów:
Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.