Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów

Nazwa programu operacyjnego:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Kto może złożyć wniosek ?
- powiaty;
- zwišzki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów.
Powiat może przekazać obsługę (realizację) zada w ramach projektu stypendialnego do podległych jednostek organizacyjnych prowadzšcych działalnoœć o charakterze edukacyjnym lub społecznym lub do organizacji pozarzšdowych działajšcych w regionie wybranych zgodnie z obowišzujšcym prawem.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Stypendia dla studentów pochodzšcych z obszarów zagrożonych marginalizacjš, w tym w szczególnoœci obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiajš na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
Szczegółowy opis
Grupa docelowa:
Studenci mieszkajšcy na obszarach zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu będšcego projektodawcš), w tym w szczególnoœci obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujšcy się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie udzielone zostanie studentom pastwowych i niepastwowych szk
ół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
Obszary zmarginalizowane to:
- obszary wiejskie, (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast),
- miasta do 20 tys. mieszkac
ów,
- obszary kwalifikuj
šce się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR,
- zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Stypendia będš przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wczeœniej przez studenta zwišzanych z pobieraniem nauki. Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż 10 miesięcy.
Projektodawcy będš odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studentów w zwišzku z pobieraniem nauki, przechowywanie dokumentacji.

Wysokoœć wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego: 75% kwalifikujšcych się wydatków publicznych.
Dofinansowanie z krajowych œrodków publicznych: 25% z budżetu pastwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).
Wartoœć projektu: wyższa niż 5 000 euro.
System wyboru projektów: wniosek o finansowanie przygotowany przez uprawnionego Projektodawcę składany jest do Urzędu Marszałkowskiego (UM) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. UM dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków. Następnie, Komisja Oceny Projektów przeprowadza ocenę merytorycznš wniosków i przygotowuje listę rankingowš projektów, która jest rekomendowana upoważnionemu przedstawicielowi samorzšdu województwa. Na podstawie tej listy, upoważniony przedstawiciel samorzšdu województwa zatwierdza poszczególne projekty do realizacji i podpisuje z Projektodawcami umowy finansowania projektów.