Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
- jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
- szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego),
- organizacje pozarządowe,
- samorządy gospodarcze i zawodowe,
- przedsiębiorcy,
- konsorcja ww. podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
1. Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych.
2. Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.
3. Rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.
4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści, realizowane przy wykorzystaniu systemu grantów finansujących stanowiska pracy w przedsiębiorstwach. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania.
5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych). Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa.

Osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
- jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
- przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji,
- szkoły wyższe,
- jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów,
- uczestnicy studiów doktoranckich,
- pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

Poziom dofinansowania projektów:
1. Dofinansowanie z EFS: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych.
2. Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 25% z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

Wartość projektu musi być wyższa niż 5 000 euro.

System wyboru projektów: wybór projektów następuje w ramach dwóch trybów. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Beneficjenta Końcowego (Samorząd Województwa) i tryb konkursowy w przypadku projektów składanych u Beneficjenta Końcowego (Samorząd Województwa) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.
Samorząd Województwa może powierzyć realizację zadań w ramach działania innej instytucji, wybranej zgodnie z obowiązującym prawem.