Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.5 ZPORR - Promocja przedsiębiorczości

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
1. ośrodki KSU,
2. instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
- publiczne służby zatrudnienia,
- OHP,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
3. szkoły wyższe,
4. organizacje pozarządowe,
5. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
6. jednostki naukowe,
7. ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
8. konsorcja w.w. podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
1.Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na:
- organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
- organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
- organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,
- zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej w: diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa, zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw,
- organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw.
2.Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
3.Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu
mikroprzedsiebiorstwa w formie:
- wsparcia pomostowego,
- jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

Grupy docelowe:
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.
Wsparcie udzielane jest również osobom, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiebiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doraczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Priorytetowo są traktowane:
- osoby odchodzące z rolnictwa w rozumieniu definicji rolnika przyjętej dla działania 2.3.ZPORR,
- osoby zagrożone utratą zatrudnienia w rozumieniu definicji tej grupy przyjętej dla działania 2.4 ZPORR,
- młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

Wysokość dofinansowania projektów:
1. W zakresie usług doradczo-szkoleniowych świadczonych przez Ostatecznego Odbiorcę/Projektodawcę i wsparcia pomostowego:
- dofinansowanie z EFS wynosi 75% kwalifikującego się wydatku publicznego,
- dofinansowanie z krajowych środków publicznych wynosi 25% z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).
2. W zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności:
- Beneficjent Ostateczny pokrywa 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji na którą otrzymał dofinansowanie.
Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych, z czego :
- w 75% zostanie pokryta z EFS,
- w 25% zostanie pokryta budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

System wyboru projektów: wybór projektów następuje w ramach dwóch trybów. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Beneficjenta Końcowego (Samorząd Województwa) i tryb konkursowy w przypadku projektów składanych u Beneficjenta Końcowego (Samorząd Województwa) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.
Samorząd Województwa może powierzyć realizację zadań w ramach działania innej instytucji, wybranej zgodnie z obowiązującym prawem.

Wartość projektu musi być wyższa niż 5 000 euro.