Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.4. ZPORR - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),
- placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,
- organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,
- samorządy gospodarcze i zawodowe,
- instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
1) publiczne służby zatrudnienia,
2) OHP,
3) agencje zatrudnienia,
4) instytucje szkoleniowe,
5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
- szkoły wyższe,
- konsorcja ww. podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem,
- pośrednictwo pracy na terytorium RP,
- informacja zawodowa,
- usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.
2. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Grupy docelowe:
Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji, i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.
Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:
- pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, m.in. takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora ochrony zdrowia,
- pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,
- pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy,
- osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procedury restrukturyzacyjne.
Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
Wartość projektu musi być wyższa niż 5 000 euro.

Dofinansowanie z EFS: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 25% z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

System wyboru projektów: wybór projektów następuje w ramach dwóch trybów. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i tryb konkursowy w przypadku projektów składanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.