Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.3. ZPORR - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia;
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów);
- jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej,
- placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,
- organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym;
- samorządy gospodarcze i zawodowe;
- pracodawcy;
- Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia);
- szkoły wyższe,
- konsorcja ww. podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
- szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem;
- pośrednictwo pracy na terytorium RP,
- informacja zawodowa,
- usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym. Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej;
- subsydiowanie zatrudnienia. Wsparcie na subsydiowanie miejsc pracy będzie udzielane przedsiębiorcom w celu wsparcia nowych miejsc pracy.

Grupa docelowa:
Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.
Definicja rolnika i domownika zgodna z definicją przyjętą w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami).

Dofinansowanie z EFS: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 25% z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

Wartość projektu: wyższa niż 5 000 euro.

System wyboru projektów: wybór projektów następuje w ramach dwóch trybów. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i tryb konkursowy w przypadku projektów składanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.