Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne
:
- przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem prowadzącym;
- mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym.
2. Organy dotujące w przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:
- przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem dotującym;
- mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem dotującym.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
Stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.
Stypendia będą przekazywane w formie:
- rzeczowej (zakup podręczników etc.);
- dofinansowania przez projektodawcę opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

Kto bezpośrednio korzysta z pomocy ?
- uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.
Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Za obszary wiejskie uznaje się:
- tereny położone poza granicami administracyjnymi miast;
- miasta do 5 tys. mieszkańców;
- miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się maturą.
Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż 10 miesięcy. Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 250 złotych.

Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego: do 70% kwalifikujących się wydatków publicznych.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: ok. 30% z budżetu państwa, np. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej).
Razem: 100 %.
Wartość projektu:
- wyższa niż 5 000 euro;
- minimum 2 000 euro w przypadku organów prowadzących do 3 szkół ponadgimnazjalnych.

Projektodawcy są odpowiedzialni za:
- przygotowanie regulaminu przyznawania stypendiów;
- rekrutację stypendystów;
- przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki);
- przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.

System wyboru projektów - dwa tryby:
1. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Urząd Marszałkowski.
2. Tryb konkursowy w przypadku projektów składanych w Urzędach Marszałkowskich w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.