Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 2.1. ZPORR - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Kto może złożyć wniosek ?
- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia (PUP, WUP, szkoły ponadgimnazjalne),
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),
- jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,
- szkoły wyższe,
- organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,
- organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych,
- placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,
- organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji,
- samorządy gospodarcze i zawodowe,
- jednostki naukowe,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne),
- instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
- Wojewódzkie Urzędy Statystyczne,
- konsorcja ww. podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
- szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
- szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych,
- szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,
- usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,
- usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze dla studentów,
- praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki na terenie RP, odbywająca się w przedsiębiorstwach i mająca na celu nabycie praktycznych umiejętnośc i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego;
- krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych2, na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę;
- badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.
- organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi instytucjami;
Służyć temu mogą projekty m.in. z zakresu:
1. Przygotowania diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych z równoczesnym przedstawieniem sposobów skuteczniejszego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy.
2. Organizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wymiany informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
3. Zbierania danych i tworzenia ich baz w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
- badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy;
- analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MŚP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.

Ostateczni odbiorcy (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy):
Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów:
- pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy),
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,
- studenci szkół wyższych,
- rolnicy i domownicy zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa,
- doradcy rolniczy,
- instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych.

Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego: do 75%.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: wojewoda (Instytucja Pośrednicząca) wnioskuje do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.

Wydatki kwalifikowane:
1. Koszty personelu projektu:
- koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne;
- koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet);
- koszty wynagrodzenia opiekunów / instruktorów praktyk z uwzględnieniem odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie.
2. Koszty beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu):
- koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania;
- koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnym. - koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu;
- dodatki do praktyk.
3. Inne koszty.
- koszty usług księgowych;
- koszty amortyzacji sprzętu;
- koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania;
- koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego;
- koszty leasingu;
- koszty przedsiębiorców uczestniczących w programie praktyk: amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk;
- koszty instruktorów/opiekunów praktyk;
- koszty materiałów szkoleniowych;
- koszty ubezpieczenia uczestników praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych – podkontraktowanie;
- koszty audytu;
- koszty badań i analiz;
- koszty organizowania seminariów, spotkań, warsztatów mających na celu wzmocnienie współpracy w zakresie monitorowania rynku pracy;
- koszty związane z tworzeniem bazy informacyjnej;
- koszty działań promocyjnych i informacyjnych;
- koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS.

Wydatki niekwalifikowane:
- pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
- koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
- koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
- koszty nieudokumentowane,
- koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
- koszty zakupu ziemi i nieruchomości,
- inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
- koszty prac budowlanych,
- koszty napraw sprzętu,
- wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
- odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
- mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

System wyboru projektów:
Wybór projektów następuje w ramach dwóch trybów. Tryb oceny projektów własnych opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i tryb konkursowy w przypadku projektów składanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.