Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 1.5 ZPORR - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne lub ich jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych) w tym: urzędy administracji samorządowej, szkoły, placówki edukacyjne działające w systemie oświaty, instytucje kulturalne, ochrony zdrowia, rynku pracy.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Szkoły wyższe
4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego o charakterze non-profit, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w punktach: 1, 2, 3 i 4.
5. Instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna.
6. Urzędy Wojewódzkie.
7. Organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe nie działające dla zysku.
8. Jednostki wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych.
9. Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1995r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotów.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
1. budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi;
2. budowa, przebudowa i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub lokalnymi;
3. budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;
4. projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in. tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny intranet – jeśli stanowić będą część szerszego projektu w ramach Działania 1.5. ZPORR,
5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu:
- Telecentra,
- Infomaty (jeśli będą stanowić część szerszego projektu w ramach Działania 1.5. ZPORR),
- model pośredni – do których zaliczamy różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji pożytku publicznego;
- w obiektach publicznie dostępnych – na przykład: bibliotekach publicznych, domach kultury, szkołach wyższych, świetlicach gminnych (za wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w tym zakresie przez SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”) - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;
7.budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).

W ramach tego działania szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary wiejskie i małe miasta.

Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych .


Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa, np. Minister Nauki, Minister Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej);
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki kwalifikowane:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),
- przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,
- przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,
- prace projektantów, architektów,
- wykup niezabudowanych gruntów jeżeli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu),
- zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji działania 1.5. ZPORR – zgodnie z zasadami Rozporządzenia KE 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004r.,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych.
2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- prace konstrukcyjne (ziemne, naziemne, napowietrzne w zależności od wykorzystywanej technologii);
- budowa, rozbudowa i/lub przebudowa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),
- roboty budowlano-montażowe,
- prace instalacyjne,
- zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia (oraz jego konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu tylko w ramach przedsięwzięć związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego;
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu);
- zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji;
- nadzór inżynierski,
- koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.

Wydatki niekwalifikowane:
- stworzenie strony www. jeśli nie stanowi jednego z elementów większego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5. ZPORR,
- koszt dzierżawy łącz (za wyjątkiem zakupu łącz dostępowych z operatorami dla sieci szkieletowej w przypadku, gdy są faktycznie ponoszone przez końcowego beneficjenta),
- opłaty za usługi dodatkowe t.j. prowadzenie serwisu www, kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen).
Do wydatków niekwalifikowanych należy również zakup komputerów i oprogramowania dla:
- szkół, kolegiów nauczycielskich, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji oświatowych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji wspieranych w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” (za wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu),
- szkół wyższych dla celów dydaktycznych wspieranych w ramach działania 1.3 - „Regionalna infrastruktura społeczna” – ZPORR (za wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów stanowiących część szerszego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5 ZPORR),
- szpitali i ośrodków zdrowia wspieranych w ramach ZPORR – Działanie 1.3. – „Regionalna infrastruktura społeczna” i Działanie 3.5 – „Lokalna infrastruktura społeczna” (za wyjątkiem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów związanych z e-zdrowiem realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR: np. systemy do obiegu informacji medycznej, usługi w zakresie telemedycyny, systemy przechowywania i przetwarzania danych medycznych).


System wyboru projektów: Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.