Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

DZIAŁANIE 1.4. - Rozwój turystyki i kultury

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Kto może złożyć wniosek ?
1. jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw, powiatowe i gminne) lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw)
3.regionalne organizacje turystyczne działające non-profit
4.organizacje pozarządowe działające non profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
5.inne publiczne instytucje, w tym turystyczne, sportowe i kulturalne instytucje z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej.
6. organy administracji rządowej w województwie

Na co można uzyskać wsparcie ?:
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury.
W ramach jednego projektu nie można łączyć inwestycji infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi.
RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW
A) Z ZAKRESU TURYSTYKI

Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro, pod warunkiem, że ich realizacja ma znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy.
Projekty kwalifikujące się:
- adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
- rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej,
- rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, m.in. w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie,
-  opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
- rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych

b).z zakresu kultury

Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także w wyjątkowych przypadkach z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury związanej z kulturą, pod warunkiem, że w znaczący sposób oddziałuje ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. W miarę możliwości zrealizowane inwestycje powinny być otwarte publicznie.

Projekty kwalifikujące się:
- projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z i ich otoczeniem ,
- projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z i ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne,
- projekty związane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. przed włamaniami, pożarem),
- projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze ,
- projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
- projekty dotyczące rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej).

Ponadto w ramach Działania będzie można realizować projekty promocyjne (o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro).
Projekty kwalifikujące się:
- organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach
- projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych.

Koszty kwalifikowane:
W ramach Działania 1.4. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z 10 marca 2004r.  W szczególności mogą to być następujące  koszty - tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji:
1) Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne);
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie;
- prace projektantów, architektów i konserwatorów;
- wykup gruntów niezabudowanych, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych

2) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
 - przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,
 - prace ziemne,
 - prace budowlano-montażowe
 - prace instalacyjne,
 - prace wykończeniowe,
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór inżynierski i konserwatorski
- koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu

W ramach ww. typów projektów promocyjnych do współfinansowania kwalifikują się w szczególności:
-  koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych).

Dofinansowanie z EFRR:
- 75% kwalifikujących się wydatków publicznych
- 50% kwalifikujących się wydatków publicznych – tylko w przypadku projektów turystycznych, gdy inwestycje generują znaczący dochód netto
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa, np. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej)
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
W ramach projektów związanych z turystyką pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na projekty infrastrukturalne zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej:
30% EDN9 - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.

System wyboru projektów: Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem, że całkowita intensywność pomocy netto nie przekroczy 75%.
- na projekty promocyjne udzielana jest pomoc de minimis do momentu, w którym, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę, nie przekroczy kwoty 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat.