Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 1.3.2 ZPORR - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Nazwa działania: Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorządy wojewódzkie, powiaty, Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Minister właściwy.
2. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne.
3. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne.
4. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia.
Wsparciem zostaną objęte te zakłady opieki zdrowotnej, których projekty będą zgodne z Narodowym Programem Zdrowia i/lub Strategią Rozwoju Województwa i/lub Wojewódzką Strategią Ochrony Zdrowia.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
Poddziałanie skierowane jest w szczególności na:
1. przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z dnia 21 września 1992 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Z roku 1992, nr 74, poz. 366);
2. wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;
3. termoizolację budynków;
4. przebudowę i wyposażenie sal operacyjnych;
5. dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych;
6. zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie;
7. zakup sprzętu komputerowego;
8. modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych;
9. budowę i wyposażenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego;
10. adaptację wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego;
11. zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne, wypadkowe, noworodkowe) oraz modernizację samolotów i helikopterów na potrzeby Ratownictwa Medycznego;
12. certyfikaty zarządzania jakością.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na zakupie sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności: chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, m.in.:
1. Mammografy;
2. Tomografy;
3. Sprzęt do angiografii inwazyjnej;
4. Sprzęt do koronarografii;
5. Sprzęt dla ratownictwa medycznego;
6. Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej;
7. Aparaty USG;
8. Aparaty EEG;
9. Aparaty EKG;
10. Aparaty do hemodializy;
11. Endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji.

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na zwiększanie tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia i/lub strategii rozwoju województwa i/lub wojewódzkiej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania nowych inwestycji.
Podstawowym celem niniejszego poddziałania jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 75% kwalifikujących się kosztów publicznych.


Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa, np. Minister Zdrowia (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej);
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki kwalifikowane:
W ramach Poddziałania 1.3.2. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z 10 marca 2004r. W szczególności mogą to być następujące koszty - tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz);
- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- prace projektantów, architektów,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.
2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- prace budowlano-montażowe,
- prace instalacyjne,
- prace wykończeniowe,
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
- nadzór inżynierski.


System wyboru projektów: Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.