Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 1.3.1 ZPORR - Regionalna infrastruktura edukacyjna

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna.

Kto może złożyć wniosek ?
1. samorząd województwa lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne;
2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3. szkoły wyższe;
4. jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym;
5. organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
W ramach tego poddziałania będą realizowane projekty mające na celu polepszenie infrastruktury społeczno – edukacyjnej służącej:
- prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym
oraz
- działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym.

Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują m.in.:
1. Budowę nowych lub rozbudowę, przebudowę:
- istniejących obiektów dydaktycznych (w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych);
- bibliotek,
- infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach (w tym akademików i stołówek) i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo – badawczych w szkołach wyższych.
Powyższe projekty stanowić będą główny rodzaj inwestycji wspieranych w ramach działania zgodnie z głównym celem ZPORR jakim jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego.

Projekty te mogą być uzupełnione w ograniczonym zakresie poprzez:
- budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach (oraz wyposażenie tego typu obiektów);
- zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów;
- budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych.

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które:
- mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu
oraz
- tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

Cel poddziałania: wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.


Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 75% kwalifikujących się kosztów publicznych.

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
- z budżetu państwa, np. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej);
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki kwalifikowane:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne);
- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- prace projektantów, architektów;
- zakup niezabudowanych gruntów nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.
2. Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe;
- prace ziemne;
- prace budowlano-montażowe;
- prace instalacyjne;
- prace wykończeniowe;
- zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji;
- nadzór inżynierski.

System wyboru projektów: konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.