Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Działanie 1.2. ZPORR - Infrastruktura ochrony środowiska

Nazwa programu operacyjnego: ZPORR
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Kto może złożyć wniosek ?
1. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
3. podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny, powiatowy lub wojewódzki
4. podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska.
 5. jednostki administracji rządowej w województwach
 6. inne instytucje publiczne

Na co można uzyskać wsparcie ?:

ZAOPATRZENIE W WODĘ, POBÓR WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1. budowa i modernizacja sieci wodociągowych
2. budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych
3. budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych
4. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
5. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
6. budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej
GOSPODARKA ODPADAMI
1. organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
2. wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)
3. budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych
4. rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza
2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"
ZAPOBIEGANIE POWODZIOM
1. regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody
2. tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
3. budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi
4. budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji"
5. ochrona brzegów morskich
WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA
1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza
2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń
3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód
4. tworzenie map terenów zalewowych
5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia
6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1. budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa)

Realizacja działania musi przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie sektora usług (turystyka) i środowiskowo przyjaznego sektora przemysłu.
Wysokość wsparcia: od 1 mln euro do 10 mln euro.

Koszty kwalifikowane:
1) Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
-     przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;
- prace projektantów, architektów,
- wykup niezabudowanych gruntów jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych
2) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
 przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,
 prace ziemne,
 prace budowlano-montażowe
 prace instalacyjne,
 prace wykończeniowe,
 zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
 nadzór inżynierski
 koszty promocji projektu
 koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji projektu
 koszt budowy kanalizacji teletechnicznej

Za koszty niekwalifikowane w ramach Działania uznaje się:
- zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów
- podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników

Wysokość wsparcia ze strony UE:
- 75%
- 50% kwalifikujących się kosztów publicznych w przypadku projektów generujących znaczący dochód netto.


Wysokość pomocy publicznej w przypadku projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza
Projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą jakości powietrza są wspierane zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. krajowej pomocy regionalnej, Dz. U. C 74, z 1998.10.03) w przypadku nowych inwestycji, oraz zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z 2001.02.03) w przypadku innych inwestycji.
W ramach projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na nowe inwestycje – zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej:
30% EDN  - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
- na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska
50% EDN – na inwestycje realizowane w podregionach 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdynia –Gdańsk -Sopot) i 42 (Poznań),
60% EDN - na inwestycje realizowane w pozostałych podregionach.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
Jeżeli producent energii będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, intensywność pomocy udzielanej w związku z inwestycją może zostać zwiększona do 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Na inwestycje w ramach projektów związanych z poprawą jakości powietrza pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach:
- na nowe inwestycje – zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej, w wysokości:
30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawai 42 (Poznań );
40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% EDN - dla pozostałych podregionów.
Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
- na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska, w wysokości:
1) na dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw wymienionych w załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych – 50%
2) na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne, lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne -
40% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 ( Warszawa) i 42 (Poznań),
50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot),
60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach,
3) na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła -
50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot)i 42 (Poznań),
60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach,
jeżeli:
a) wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80%, lub
b) wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, lub
c) proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie.
W przypadku pomocy opisanej w punktach 2-3 beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie może przekroczyć 15 punktów procentowych brutto.
W przypadku inwestycji, realizowanej zarówno w ramach poprawy jakości powietrza, jak i odnawialnych źródeł energii, nie będącej nową inwestycją (inne inwestycje) koszty kwalifikowane równe są nadwyżce kosztów przedsięwzięcia związanego z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Przy porównywaniu kosztów mają miejsce dwie sytuacje. Gdy zastępowane jest istniejące źródło, porównanie dotyczy kosztów wykonania źródła konwencjonalnego z zastosowaniem paliwa, które było wykorzystywane dotychczas. W przypadku budowy nowego źródła, porównanie dotyczy kosztów wykonania najtańszego źródła konwencjonalnego o takiej samej mocy. Ponadto od poniesionych kosztów należy odjąć ewentualne dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej liczone w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji.


System wyboru projektów: konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda