Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 1.1.2 ZPORR - Infrastruktura transportu publicznego

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Nazwa działania: Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Kto może złożyć wniosek ?
- gminy;
- miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto;
- podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
Projekty dotyczące: budowy, rozbudowy i/lub odnowienia systemów transportu publicznego miast liczących w granicach administracyjnych powyżej 50 000 mieszkańców wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych i/lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu
(włączając w to zakup taboru) w celu:
- stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,
- przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,
- odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego, w tym:
- budowa, adaptacja, remont, przebudowa i/lub rozbudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów),
- uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach,
- budowa, adaptacja, remont, rozbudowa i/lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach,
- budowa sieci tramwaju szybkiego,
- adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,
- adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego,
- przebudowa, rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych i/lub trolejbusowych,
- budowa kanalizacji teletechnicznej;
- zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, przedłużenia lub odnowieniem istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej;
- budowa, adaptacja przebudowa, rozbudowa i/lub remont zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty ) wyłącznie w zakresie lokalnego transportu publicznego,
- budowa, remont, adaptacja, przebudowa i/lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów,
- wyposażenie dróg i/lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej.

2. Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych i/lub przebudowa infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym:
- budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”), zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu i/lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta,
- budowa, rozbudowa i/lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo,
- budowa systemów sygnalizacji ulicznej;
- budowa, remont, adaptacja, rozbudowa i/lub przebudowa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu (np. przystanki), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych.

3. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa i/lub przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu.

4. Tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu m.in. poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń – komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym:
- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym też systemy on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego.

Maksymalna wysokość wsparcia ze środków UE: 75% (z EFRR).

Wydatki kwalifikowane:
1. Koszt przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (badania, analizy, ekspertyzy) - podmiotem uprawnionym do refundacji jest samorząd miasta;
2. Prace przygotowawcze, w tym:
- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych),
- przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,
- przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko ,
- prace projektantów, architektów,
- wykup niezabudowanych gruntów nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitego kwalifikującego się kosztu),
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,
- badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą i/lub budownictwem, jeśli to niezbędne.
3. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,
- prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę,
- prace instalacyjne i montażowe,
- prace rozbiórkowe,
- prace wykończeniowe i wzmocnieniowe,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w zakresie transportu publicznego i realizacji projektu,
- zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji;
- nadzór inżynierski,
- koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

System wyboru projektów:
Konkurs projektów. Wnioski składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.