Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poddziałanie 1.1.1. ZPORR - Infrastruktura drogowa

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Nazwa działania: Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Kto może złożyć wniosek ?
- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można uzyskać wsparcie ?:
1. Projekty stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego
(drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) poprawiające dostęp do:
- sieci dróg krajowych i/lub międzynarodowych i/lub;
- regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i/lub;
- istniejących i/lub planowanych obiektów przemysłowych i usługowych (np. parki przemysłowe) i/lub;
- portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego;
2. Projekty odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności centra gospodarcze i zabytkowe.
3. Budowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja dróg w granicach administracyjnych miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych).

Wyłączone z finansowania są projekty obejmujące:
- drogi gminne i powiatowe o charakterze lokalnym, kwalifikujące się do wsparcia w ramach Priorytetu 3 - „Rozwój lokalny” ZPORR;
- drogi krajowe i międzynarodowe kwalifikujące się do wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” oraz części transportowej Funduszu Spójności;
- ulice w miastach na prawach powiatu znajdujące się w ciągu dróg krajowych.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:
1. Budowa, przebudowa, remont i/lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem m.in. osiągnięcia standardów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
2. Budowa, przebudowa, remont i/lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, celem m.in. osiągnięcia standardów UE.
3. Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i/lub przyczyniającej się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wyłącznie w przypadku: budowy, przebudowy, remontów i/lub modernizacji w.w. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego poddziałania (np. zjazdy, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne, chodniki, przejścia dla pieszych, wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt, ścieżki rowerowe, miejsca postoju podróżnych, oświetlenie, miejsca do wypoczynku dla kierowców, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych, budowa kanalizacji teletechnicznej.

Maksymalna wysokość wsparcia: 75% (z EFRR).

Wydatki kwalifikowane:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
1.1 Przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury drogowej - przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne i archeologiczne.
1.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, prace projektantów, architektów, zakup niezabudowanych gruntów nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych, badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą i/lub budownictwem, jeśli to niezbędne.
2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe; prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją w tym linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, urządzeń wodnych melioracji, urządzeń podziemnych specjalnego przeznaczenia, torów kolejowych, tramwajowych i przejazdów kolejowych; zakup sprzętu i wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu; prace wykończeniowe, w tym wykonanie umocnienia i zieleni drogowej; prace rozbiórkowe; nadzór inżynierski, koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

System wyboru projektów:
Konkurs projektów. Wnioski składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.