Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja na temat stanu wdrażania Działania 2.6 ZPORR - nabór 2004 i 2005

Informacja na temat stanu wdrażania Działania 2.6 ZPORR - nabór 2004, 2005

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego skierowane jest m.in. do szkół wyższych, jednostek naukowych, instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

W ramach Działania 2.6 możliwe jest finansowanie projektów z zakresu rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji, tworzenia i rozwoju sieci współpracy w zakresie innowacji oraz systemu komunikacji i wymiany informacji z zakresu działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji, staży dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych na kierunkach określonych w Planie Działań na lata 2004-2006 w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

23 sierpnia 2004 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą podpisana została umowa finansowania Działania 2.6, co stanowiło podstawę do ogłaszania konkursów na realizację projektów do Działania 2.6. Do chwili obecnej przeprowadzono dwa konkursy na realizację projektów w ramach Działania 2.6. W pierwszej rundzie aplikacyjnej, która odbyła się w terminie 23-27 sierpnia 2004r. złożonych zostało 14 wniosków projektowych z których 14 przeszło ocenę formalną, 11 ocenę merytoryczną a 4 zakwalifikowały się do dofinansowania. W drugiej rundzie aplikacyjnej, która odbyła się w terminie 23-31 maja 2005 r. złożono 9 wniosków projektowych z których 7 przeszło pozytywnie ocenę formalną, 5 ocenę merytoryczną a 4 zakwalifikowały się do dofinansowania.

Łącznie w roku  2004 oraz 2005 zakontraktowano kwotę 6 699 471,91 PLN a do dofinansowania  zakwalifikowały się następujące projekty:

1. Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie - Koźlu,

2. Utworzenie ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

3. Opolskie Centrum Transferu Innowacji, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu,

4. Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich „Budowa i Eksploatacja Maszyn”, Politechnika Opolska,

5. Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich, prowadzonych w Politechnice Opolskiej, Politechnika Opolska,

6. Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji – Zarządzanie Innowacjami
w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska

7. Opracowanie systemu transferu informacji dla potrzeb regionalnej strategii gospodarki energetycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) , Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu,

8. Transfer wiedzy i innowacyjności – organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej, Politechnika Opolska

Opis przykładowych projektów:

Beneficjent: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
Projekt: Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny

Celem projektu Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny jest integracja środowisk naukowo-badawczych i producentów, zwłaszcza branży chemicznej, przeróbki węgla i ropy, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i energetyki. Platforma umożliwia rozpoznanie potrzeb technologicznych firm, a przedsiębiorcy poznają trendy światowej technologii i tematykę prowadzonych badań. Projekt jest realizowany w oparciu o zasoby ICSO „Blachownia” i przy wsparciu merytorycznym partnerów: Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej, Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Śląskiej, Katedry Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej oraz profesorów: prof. zw. dr hab. inż. Józefa Szarawary i prof. dr hab. inż. Jerzego Wasilewskiego.
Projekt składa się z trzech części:
Targi Wiedzy Technologicznej

Cyklicznie 2 dniowe spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli sfery badawczo-rozwojowej oraz organizacji około biznesowych wspierających inicjatywy innowacyjne w regionie. W trakcie trwania Targów odbywać się będą seminaria, których tematyka dotyczyć będzie innowacyjnych technologii, rozwiązań proekologicznych, światowych trendów i wyników prowadzonych prac badawczych. Na stoiskach firmowych przedsiębiorcy będą prezentować swoje firmy, produkty i osiągnięcia. Będzie można pozyskać informacje o dofinansowaniu z UE prac badawczo-rozwojowych, szkoleń pracowników itp. Koszty organizacji Targów i uczestnictwa zakwalifikowanych osób są pokrywane w ramach projektu. I Targi Wiedzy Technologicznej odbyły się 1-2 grudnia 2005 roku w Opolu.
 

Portal internetowy Platformy

Portal Platformy zapewnia stały kontakt środowiska przedsiębiorców z naukowcami. To baza danych o instytutach i katedrach zajmujących się technologią i badaniami na rzecz przemysłu, o organizacjach otoczenia biznesu i o przedsiębiorcach Opolszczyzny, to również możliwość promocji swojej firmy oraz bezpośredniego kontaktu        z pozostałymi uczestnikami Platformy poprzez forum dyskusyjne.
Zamieszczenie informacji o swojej działalności i loga firmy jest bezpłatne.

Zapewnienie dostępu do baz informacji naukowej

Dostęp do najnowszej i kompletnej informacji naukowo-technicznej jest niezbędny dla zapewnienia innowacyjności proponowanych rozwiązań i wdrożeń. W ramach tej części projektu udostępniane są zasoby biblioteki ICSO „Blachownia” oraz naukowe bazy danych. W czytelni ICSO „Blachownia” można korzystać ze stanowisk komputerowych oraz czasopism papierowych i woluminów biblioteki.


Beneficjent: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Projekt: „Utworzenie Ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik Zarządzania”

 Celem projektu jest podniesienie jakości zarządzania MŚP co wpłynie na wzrost konkurencyjności regionu. Założeniem projektu jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania i uruchomienie ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania. Ośrodek pełni funkcje szkoleniowe i doradcze na rzecz MŚP w regionie poprzez integrację środowisk społeczno – gospodarczych i naukowych na rzecz innowacji.
W latach 2005 - 2006 zrealizowane zostaną szkolenia, warsztaty i konferencje. Dla 240 osób odbędą się szkolenia w 12 cyklach (każdy cykl obejmuje 10 godz. wykładów specjalistycznych i 40 godz. warsztatów  z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania klasy Enterprise Resource Planning).
Celem projektu jest również sporządzenie dokumentacji, analiz i badań dla potrzeb opracowania, modyfikowania i monitorowania Regionalnych Strategii Innowacji.  
Zgodnie z harmonogramem trwa ciągły nabór na kolejne cykle szkoleniowe.  Przygotowano także analizę dotyczącą sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw a także ich kondycji finansowo – ekonomicznej. Rada Programowa przeprowadziła wewnętrzne szkolenia dla kadry prowadzącej zajęcia. Dla Beneficjentów Ostatecznych przygotowany został materiał dydaktyczny ze szkolenia, który otrzymają w trakcie rozpoczęcia szkolenia.

Beneficjent: Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
Projekt: Opolskie Centrum Transferu Innowacji

 Realizacja przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych projektu „Opolskiego Centrum Transferu Innowacji” ma pomóc w przełamywaniu barier innowacyjnych na które napotyka większość firm regionu opolskiego. Do najczęściej napotykanych barier we wdrażaniu innowacji należą:

■ brak środków własnych na finansowanie innowacji,
■ wysokie ryzyko inwestycyjne,
■ brak informacji o możliwościach zewnętrznego finansowania,
■ brak wykwalifikowanej kadry,
■ brak odpowiednich środków produkcji,
■ brak informacji o dostępnych projektach innowacyjnych,
■ brak instytucji wspierających transfer innowacji,
■ brak współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
■ brak innowacji na rynku.

Celem Opolskiego Centrum Transferu Innowacji (OCTI) jest ożywienie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł badań naukowych sektora badawczo-rozwojowego.
Zadaniem OCTI jest podnoszenie zdolności firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw do przeprowadzenia transferu innowacji, badanie ich technologicznych potrzeb, znajdowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, kojarzenie partnerów, informowanie o możliwych źródłach finansowania innowacji, zwiększenie zaangażowania pracowników badawczo-naukowych w działalność innowacyjną bezpośrednio skierowaną na potrzeby opolskiego przemysłu, ukierunkowanie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich na konkretne potrzeby w przemyśle.
Działalność OCTI ma charakter kompleksowego wsparcia począwszy od poznania oraz informowania o zapotrzebowaniu na innowacje, poprzez doradztwo na temat możliwych źródeł finansowania innowacji a skończywszy na proponowaniu gotowych rozwiązań innowacyjnych.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na realizację projektu, stworzono infrastrukturę techniczną i informatyczną Opolskiego Centrum Transferu Innowacji. Opracowano program wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim. Powstała gotowa do wprowadzania informacji baza danych o zaawansowaniu technologicznym przedsiębiorstw Opolszczyzny oraz ich zapotrzebowaniu w dziedzinie innowacyjności.
Przeprowadzone, w ramach projektu, badania kwestionariuszowe służą jako źródło informacji o aktualnym stanie technologicznym zakładów przemysłowych w regionie oraz ich zapotrzebowaniu w dziedzinie innowacji. Na podstawie badań przeprowadzana jest analiza stanu technologii oraz oceniana możliwość wdrażania innowacyjnych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach.


Siedziba Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych.jpg
Siedziba Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych.jpeg


Opolskie Centrum Transferu Innowacji.jpg
Opolskie Centrum Transferu Innowacji.jpeg


Beneficjent: Politechnika Opolska
Projekt: Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich „Budowa i Eksploatacja Maszyn”

 Projekt realizowany był na Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2004/05. Wzięło w nim udział 10 wyróżniających się doktorantów Wydziału Mechanicznego – słuchaczy studiów doktoranckich.
Realizacja projektu odbywała się bez zakłóceń i przyniosła wymierne efekty w postaci mi.n. powstania licznych publikacji naukowych. Doktoranci pracowali nad zagadnieniami, związanymi z szeroko pojętą eksploatacją maszyn. Zajmowali się badaniami trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych maszyn,  obciążonych siłami wieloosiowymi  (rys.1 i 2), wpływem sposobów obróbki mechanicznej na jakość powierzchni materiałów oraz zużycie ostrzy narzędzi skrawających. Ponadto rozpatrywali zagadnienia hydrodynamiki przepływów i mieszania substancji o różnych stanach skupienia. W tym ostatnim przypadku analizowano również wpływ konstrukcji mieszadła na jakość powstającej mieszaniny (rys.3).
Wymiernym efektem prac naukowych Beneficjentów są nowe rozwiązania techniczno – technologiczne, przydatne dla przemysłu regionu opolskiego.

Rys. 1 Maszyna zmęczeniowa MZGS100.jpg
Rys[1]. 1 Maszyna zmęczeniowa MZGS100.jpeg

Rys. 3 Wkłady mieszające do tworzenia zawiesin.jpg
Rys[1]. 3 Wkłady mieszaj±ce do tworzenia zawiesin.jpeg


Beneficjent: Politechnika Opolska
Projekt: Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji – Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego

Celem projektu jest stworzenie struktury organizacyjnej o nazwie "Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji" będącego ośrodkiem innowacyjności i nowych technologii w województwie opolskim.
Projekt przewiduje organizację różnych form wymiany doświadczeń i transferu wiedzy pomiędzy sferą naukową a przemysłem (konferencje, seminaria, warsztaty i fora).
Działania projektu skierowane są do instytucji sfery B+R, instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu, przedsiębiorców oraz JST. Zgodnie z planowanymi działaniami mającymi na celu nawiązanie współpracy z przedstawicielami JST, MSP, jednostek B+R oraz instytucji okołobiznesowych.

 Zgodnie z planem, w bieżącym okresie podpisano umowę na przeprowadzenie badań monitoringowych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-1013 i planu działań na lata 2004-2006 z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej rozpoczęły się prace dotyczące tych badań. Pierwsze wyniki będą znane w połowie kwietnia br.
Powstała baza danych rozwiązań innowacyjnych. Przygotowywany są obecnie karty podaży rozwiązań innowacyjnych pracowników uczelni, prowadzona jest ankietyzacja pracowników sfery naukowej Politechniki Opolskiej pod względem rozwiązań innowacyjnych. Zebranie tego materiału pozwoli na stworzenie Banku Technologii i Wyrobów, którego celem jest promowanie potencjału badawczo-rozwojowego pracowników naszej uczelni oraz kreowanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a gospodarką.
Opracowywana jest baza danych przedsiębiorców skupionych w regionie.
Szczegółowe informacje nt  projektu znajdą Państwa na stronie www.innowacje.opole.pl

 PICT0146.jpeg

 Beneficjent: Politechnika Opolska
Projekt: Transfer wiedzy i innowacyjności – organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Celem projektu jest zorganizowanie platform tematycznych dotyczących transferu wiedzy i innowacyjności zwanych w projekcie Platformami w obszarze trzech Platform Programowych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej (AIP). Projekt obejmuje tylko część planowanych zadań AIP i zmierza do wspierania realizacji tych przedsięwzięć oraz inicjatyw, które przyczyniają się do rozwijania przedsiębiorczości oraz innowacyjności środowiska akademickiego dla gospodarki regionu.

Projekt obejmuje 3 Platformy tematyczne:
Platforma A:
-obejmuje program zbierania i dystrybucji informacji o propozycjach tematów oraz zrealizowanych pracach naukowych powstałych na Uczelni ( prace magisterskie, inżynierskie, doktorskie, habilitacyjne, inne)
Platforma B:
- program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności realizowany w formie seminariów, konferencji, warsztatów dla przedsiębiorców. Inne działania w ramach tej platformy obejmują staże pilotażowe (5 staży w ramach projektu) dla absolwentów Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwach regionu.
Platforma C:
-Bank Innowacji (baza danych), zawierający przykładowe wdrożenia, oferty oraz inicjatywy promujące innowacyjność i transfer wiedzy.
Do tej pory  w ramach projektu zorganizowano wiele inicjatyw dla przedsiębiorców i beneficjentów instytucjonalnych, a w szczególności liczne seminaria przy współpracy z Jednostkami Politechniki Opolskiej (z Katedrą Pojazdów Drogowych i Rolniczych Wydz. Mechanicznego nt motoryzacji, z Katedrą Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydz. Mechanicznego  nt. systemów  mechatronicznych na bazie maszyn wytrzymałościowych), konferencję oraz warsztaty, których celem było wskazanie możliwości dofinansowania i rozwoju Mikroprzedsiębiorstw w regionie (Działanie 3.4. ZPORR).
Zaplanowano kolejne spotkania branżowe (w formie seminariów i warsztatów) dla przedsiębiorców, w których w organizację włączą się kolejne Jednostki Politechniki Opolskiej. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

PICT0120.jpeg