Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Instytucja Zarządzająca ZPORR informuje, iż nie ma przeszkód formalno-prawnych do zawierania przez Beneficjentów umów cesji na rzecz banków kredytujących realizację projektów

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie możliwości dokonywania przez Benefincjentów, cesji na rzecz banków, praw z umowy o dofinansowanie projektu jako zabezpieczenia kredytów zaciąganych w celu pokrycia wkładu własnego Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca ZPORR wyjaśnia, iż nie ma przeszkód formalno-prawnych do zawierania przez Beneficjentów umów cesji na rzecz banków kredytujących realizację projektów.
Dokonanie przez Beneficjenta cesji praw z umowy o dofinansowanie projektu  na rzecz  banku udzielającego kredytu powinno nastąpić w drodze odrębnej umowy.

W systemie wydatkowania środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR instytucje regionalne zaangażowane w realizację ZPORR są instytucjami, na których ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowości wykorzystania tych środków w kontekście zarówno stosowania właściwych przepisów prawa, jak i samej realizacji projektu. Należy jednak zaznaczyć, że to Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Projektu. Dokonanie oceny zasadności dopuszczalności scedowania przez Beneficjenta  praw z umowy o dofinansowanie  projektu na rzecz banku udzielającego kredytu na realizację projektu stanowi obowiązek instytucji, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl/Dokumenty/Umowy/Aktualne+umowy/