Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Scenariusze rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na sytuację na regionalnym rynku pracy.

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego w imieniu, którego działania związane z realizacją przedsięwzięcia podejmuje Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej.


Cel projektu
Głównym celem projektu jest dostarczenie instytucjom kreującym politykę regionalną wiedzy na temat wpływu światowego spowolnienia gospodarczego na sytuację makroekonomiczną województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów rynku pracy i składowych rachunków regionalnych.


Opis projektu

Projekt składa się z 4 niezależnych modułów:

  • moduł 1 (badania własne) - zakłada przeprowadzenie badań oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowników, badania planów kadrowych podmiotów gospodarki narodowej z regionu.
  • moduł 2 (zlecony) - zakłada wykonanie opracowania raportu zawierającego prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych dla województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.
  • moduł 3 (zlecony) - zakłada badania migracji zagranicznych i zatrudnienia na obszarach wiejskich województwa opolskiego.
  • moduł 4 (zlecony) - zakłada analizę i ocenę współczesnych czynników kształtujących regionalny i lokalne rynki pracy w województwie opolskim.


Wyniki badań i analiz zostaną przedstawione beneficjentom ostatecznym podczas konferencji podsumowującej projekt oraz w wydanych 2 publikacjach.


Beneficjenci ostateczni
Realizowane w ramach Działania 2.1 ZPORR badania i analizy mają na celu uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w zakresie przewidywanej sytuacji na regionalnym rynku pracy, oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, w związku z czym beneficjentami ostatecznymi projektu są instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, a także instytucje zajmujące się kreowaniem polityki regionalnej w województwie. Grupa ta liczy ok. 130 podmiotów wspólnych dla zlecanych badań i analiz (m.in. Zarząd Województwa, Urząd Marszałkowski, Wojewoda Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i inne podmioty).
 

Konferencja podsumowująca
Wydarzenie to zaplanowane zostało na 27 maja br. w sali konferencyjnej UMWO o godz. 9.00 z myślą o promocji rezultatów projektu tj. wyników przeprowadzonych badań i analiz oraz uroczystym zakończeniu realizacji projektu przy udziale beneficjentów ostatecznych.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, tel. 77 5416 615, e-mail: