Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kolejne projekty drogowe otrzymały dofinansowanie ze ZPORR-u

Powiat Nyski złożył projekt Przebudowa drogi nr 2181 O – ul. Prudnicka w Nysie, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka ulicy Prudnickiej w Nysie, od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki i Celną oraz oświetleniem ulicznym.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 457 186,50 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 092 889,87 PLN.
Przebudowa odcinka ulicy Prudnickiej w Nysie, od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki i Celną oraz oświetleniem ulicznym stanowi ważny element regionalnego systemu drogowego, ponieważ tworzy główny wjazd/wyjazd do/z centrum Nysy:
 wyprowadza ruch z centrum miasta do drogi krajowej nr 41 w kierunku Prudnika a następnie do przejścia granicznego Trzebina - Bartultovice;
 wyprowadza ruch z centrum miasta do drogi wojewódzkiej nr 411 w kierunku Głuchołaz a następnie do przejść granicznych: Głuchołazy - Mikulovice oraz Konradów - Zlate Hory;
 ponadto stanowi wraz z ulicami: Krzywoustego, Szopena, Gierczak, Moniuszki trasę obwodową, która  biegnie od drogi krajowej nr 46 i wyprowadza ruch do dróg nr 41 oraz 411, a w konsekwencji do przejść granicznych z Czechami, ale także poprzez ulice Mickiewicza i Orzeszkowej wyprowadza do południowej części powiatu.
W wyniku realizacji projektu ul. Prudnicka ulegnie przebudowie dzięki, której ulegnie zmianie dotychczasowa organizacja ruchu.  Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Prudnickiej na ogólnej powierzchni komunikacyjnej 7080 m2, w tym powierzchnia jezdni  - 4875 m2, powierzchnia chodnika - 2125 m2, powierzchnia wysp azyli - 80 m2.
Celem zadania jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej ziem powiatu nyskiego. Realizacja zadania zapewni lepszy dostęp do sieci dróg krajowych (nr 41 i nr 46), poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (istotny spadek liczby wypadków i kolizji), a tym samym zwiększy atrakcyjność miejscowości leżących w obrębie oddziaływania inwestycji (głównie Nysy, i pozostałych miejscowości leżących w sąsiedztwie "trasy sudeckiej"), jako miejsc rozwoju działalności gospodarczej.

Kolejny projekt Modernizacja drogi powiatowej nr 1435 O – ulicy Grunwaldzkiej w Kędzierzynie -Koźlu – etap pierwszy, którego beneficjentem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwa wierzchnia o grubości 5 cm) wraz z korektami pochyleń jezdni.
Produktami projektu będą w szczególności:
- zmodernizowana droga o długości 1,049 km;
- zmodernizowane chodniki o długości 2,098 km;
- zmodernizowane zatoki autobusowe w pasie drogowym - 2 szt.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 328 061,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 996 045,96 PLN.
Projekt jest komplementarny z realizowanymi już przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach ZPORR, Działanie 1.1 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, inwestycjami: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku  Olszowa-Zalesi oraz Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śląskie – Sławęcice.
Według "Międzygminno - Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko - Kozielskiej" najistotniejsze cele rozwoju powiatu w zakresie transportu i komunikacji to modernizacja i poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkich, dokończenie budowy obwodnicy Kędzierzyna - Koźla, przyłączenie powiatu do autostrady A-4 poprzez węzeł autostradowy "Olszowa" oraz rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel nadrzędny realizowanego Projektu zakłada zwiększenie atrakcyjności infrastrukturalnej i gospodarczej miasta Kędzierzyn - Koźle poprzez zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej. Inwestycja w ramach Projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej rejonu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, dzięki temu zwiększy się jego atrakcyjność gospodarcza dla inwestorów, jak i samych mieszkańców miasta i powiatu. Oznacza to także szybsze i bezpieczniejsze powiązania w bezpośrednim obszarze inwestycji, a w dalszej kolejności między miejscowościami powiatu i pozostałymi obszarami województwa, m.in. poprzez dostęp do sieci dróg krajowych  (odcinek drogi wojewódzkiej nr 426 Olszowa-Zalesie i drogi krajowej nr 40 łączącej się z drogą wojewódzką w Sławęcicach) i międzynarodowych, w tym korytarzy trans-europejskich.