Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kwalifikowalność zakupu używanego sprzętu i nieruchomości

Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje poniższe wytyczne dotyczące kwalifikowalności zakupu używanego sprzętu oraz nieruchomości budynkowych rynku wtórnego, w myśl przepisów zasady 4 i zasady 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004:

Kwestia unikania podwójnego finansowania inwestycji jest jedną z podstawowych zasad Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004. Obowiązkiem państwa członkowskiego jest stworzenie takich ram prawno-proceduralnych w odniesieniu do projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, które zapewnią przestrzeganie wspomnianego zapisu. W związku z powyższym, zdaniem IZ ZPORR, wskazane wydaje się by deklaracja potwierdzająca wcześniejsze niewspółfinansowanie danego środka trwałego bądź nieruchomości wystawiona była przez wszystkich kolejnych właścicieli.
Niemniej jednak, z przyczyn obiektywnych i w sytuacji kiedy Beneficjent nie jest w stanie zdobyć takiego potwierdzenia od wszystkich wspomnianych wyżej podmiotów, dopuszczalne wydaje się zaakceptowanie rozwiązania, w którym to Beneficjent przedstawia deklarację pochodzącą od ostatniego właściciela oraz załącza do niej oświadczenie wyjaśniające powody braku dostarczenia pozostałych dokumentów.
W przypadku kiedy używane środki trwałe o których mowa w zasadzie 4 ww. Rozporządzenia zostały zakupione poza granicami UE, przedstawienie deklaracji dotyczącej źródeł finansowania zakupu jest, zdaniem IZ ZPORR, bezzasadne.