Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Stanowisko MPiPS w sprawie ubezpieczenia społecznego absolwentów szkół wyższych odbywających staże w ramach Działania 2.6 ZPORR

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawia wyjasnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych absolwentów szkół wyższych odbywających staże w ramach Działania 2.6 ZPORR:

Mając na uwadze że:
- absolwenci szkół wyższych odbywających staże w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - nie posiadają statusu osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- staże odbywają się na podstawie umowy o realizację stażu;
- forma prawna umowy o realizację stażu może być zróżnicowana nie tylko regionalnie, ale także na poziomie przedsiębiorstw przyjmujacych na staż;
- dodatki stażowe w określonej wysokości - wypłacane są przez ostatecznego odbiorcę projektu (najczęściej - uczelnie lub w przypadkach uregulowanych umową ¬ przedsiębiorstwo, w którym odbywany jest staż)
należy stwierdzić, że o ile istotnie absolwenci (stażyści) nie posiadają statusu osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wówczas nie mogą mieć do nich zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137, z późn.zm.) - w zakresie adresowanym do osób mających formalny status bezrobotnych.

W tej sytuacji, okolicznością rozstrzygającą co do faktu i zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez poszczególnych stażystów - będzie forma prawna zawartej umowy o realizację stażu.

Krąg podmiotowy osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w Polsce, zakres ubezpieczeń oraz wysokość składek opłacanych przez poszczególne grupy ubezpieczonych regulowane są przepisami cytowanej wyżej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawowe grupy osób ubezpieczonych wymienione są w art.6 ust.l ustawy, a są to osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są - m.in.:
l) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie którego zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Artykuły 11 i 12 ustawy ustalają zakres podlegania przez poszczególne grupy ubezpieczonych ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu, natomiast art. 13 ustala przedział czasowy podlegania ubezpieczeniom przez poszczególne grupy ubezpieczonych.

Na mocy art. 13 ustawy, pracownicy - podlegają ubezpieczeniom od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, natomiast zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Przepisy dotyczące zasad opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek zawarte są w art.15 do 20, przy czym szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla poszczególnych grup ubezpieczonych określa art. 18 ustawy.

W świetle art. 4 ustawy - płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne jest pracodawca (w przypadku pracowników) oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z osobą zatrudnioną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi.

Obowiązki płatników składek zostały z kolei precyzyjnie określone w art. 36 do 47 ustawy.