Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania dochodów otrzymanych ze środków pomocowych w ramach 2 Priorytetu ZPORR

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych ze środków pomocowych w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Instytucje Wdrażające w celu realizacji określonych działań (np. Działania 2.1., 2,3., 2.4.) zawierają umowy z projektodawcami lub Liderami projektów, którzy reprezentują partnerów uczestniczących w wykonaniu przyjętego projektu i odpowiadają przed Instytucją Wdrażającą za jego realizację.
Projektodawcy, którymi są państwowe zakłady budżetowe, szkoły wyższe oraz inne osoby prawne w tym również spółki prawa handlowego prowadzące działalność szkoleniową, w istocie rzeczy świadczą usługi szkoleniowe na rzecz Instytucji Wdrażającej. Za takim charakterem działalności projektodawców realizujących przyjęty program działania przemawia treść umowy zawartej pomiędzy nimi a Instytucją Wdrażającą. Umowa ta określa również warunki płatności za wykonanie programu (usług).
Instytucje Wdrażające, zgodnie z hannonogramem płatności określonym w umowie, wydatki projektodawcy pokrywają ze środków własnych, bądź z pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie tych wydatków. Wydatki Instytucji Wdrażających są refundowane ze środków pomocowych z funduszy strukturalnych i współfinansujących krajowych środków budżetowych.

Należy zatem wskazać, że środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych, jak i krajowych środków budżetowych otrzymują Instytucje Wdrażające, które ponoszą wydatki na zakup usług świadczonych przez projektodawców realizujących projekty poszczególnych działań.
Wobec tego otrzymane środki przez projektodawców, będących osobami prawnymi z tytułu wykonanych świadczeń (usług) na rzecz Instytucji Wdrażających będą stanowiły ich przychody zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), a w przypadku osób fizycznych stosownie do art. 14 lub art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów zaliczać będą do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof.

Przy zastosowaniu wskazanych wyżej przepisów, cała operacja będzie "neutralna" podatkowo dla projektodawców prowadzących działalność gospodarczą, bowiem przychody z otrzymanych środków od Instytucji Wdrażających zostaną zrównoważone wydatkami (stanowiącymi koszt podatkowy) na sfinansowanie realizowanych projektów.
W przypadku, gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje, wydatki u beneficjenta ostatecznego na te przedsięwzięcia nie są kosztami podatkowymi, a otrzymane środki pomocowe na ten cel, jako zwrot tych wydatków w formie refundacji ze środków funduszy strukturalnych oraz współfinansujących krajowych środków publicznych, nie będą przychodami podatkowymi (art. 12 ust. 4 pkt 6a updop i art. 14 ust. 3 pkt 3a updof). Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop i art. 23 ust. 1 pkt 45 updof).
Wskazać również należy, iż przychody projektodawców uzyskane z tytułu realizacji przyjętych projektów są finansowane przez Instytucję Wdrażającą z otrzymanych środków na prefinansowanie tych projektów. A zatem nie można ich uznać za dotacje, w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych, ani też pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dlatego też do tych dochodów (przychodów) projektodawców nie mają zastosowania przepisy art. 17 ust. 1 pkt 14 i 23 updop i art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b updof.

Odnosząc się natomiast do przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu:
-  dodatków do praktyk dla studentów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wypłacanych w ramach Działania 2.1),
-  świadczeń w postaci szkoleń i kursów związanych z uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych (realizowanych w ramach Działania 2.3 i 2.4),
-  wsparcia szkoleniowo-doradczego uzyskiwanego przez osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa (w ramach Działania 2.5),
-  dodatków stażowych dla absolwentów szkół wyższych (wypłacanych w ramach Działania 2.6)
należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia ich od podatku. Stąd też świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. U osoby otrzymującej, powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 updof. Od wymienionych wyżej rodzajów dochodów nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Podmiot dokonujący wypłaty (udzielający świadczenia) będzie zobligowany, w myśl art. 42a updof, do sporządzenia i przekazania w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu, informacji PIT -8C, w której wykaże kwotę przychodu z tytułu przedmiotowych wypłat i świadczeń. Oznacza to, że opodatkowanie dochodu z ww. tytułów następuje w zeznaniu podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 39 updof, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W świetle powyższego, jeżeli stypendia doktoranckie, wypłacane w ramach Działania 2.6, byłyby stypendiami otrzymywanymi na podstawie przepisów  Prawo o szkolnictwie wyższym (z opisu działania wynika, że przedmiotowe wsparcie wypłacane jest przez uczelnie) to korzystałyby one ze zwolnienia od podatku. Wiążące stanowisko, w sprawie kwalifikacji tych świadczeń może zająć MEN. W przeciwnym przypadku, zwolnieniem, o którym mowa w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 39 updof objęte byłyby te stypendia doktoranckie wypłacane w ramach Działania 2.6, których zasady przyznawania zostałyby, na wniosek projektodawcy, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.