Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wytyczne MGiP dotyczące kwalifikowalności wydatków w zakresie kosztów archiwizacji i wynagrodzenia pracowników jst

Niniejszym przekazujemy uściślenia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Priorytetu 2 ZPORR, przekazane przez Instytucję Zarządzającą, uzyskane w toku konsultacji z Jednostką Monitorująco-Kontrolną EFS:

l. Czy koszty archiwizacji dokumentów będą kosztami kwalifikowalnymi, jeżeli w trakcie realizacji projektu faktycznie zostaną poniesione wydatki na zakup usługi archiwizacji dokumentów, która nastąpi po terminie realizacji projektu? Kto ponosi koszty archiwizacji dokumentów?

Koszty archiwizacji dokumentów należą do kosztów kwalifikowalnych, jako wydatki nieodłącznie związane z realizacją projektu. Niemniej jednak koszty tego typu usługi kwalifikują się do wsparcia jedynie do czasu zakończenia projektu. Po tym okresie to Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przechowywania dokumentacji projektu.

2. W odniesieniu do kwestii wynagrodzenia pracowników JST uczestniczących w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, czy pojęcie "oddelegowania pracownika" do pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych z EFS jest tożsame z pojęciem "powierzenia" pracownikowi innej pracy, o którym mowa w art. 42 § 4 Kodeksu Pracy? Pytanie związane jest z faktem, iż na gruncie polskiego prawa nie funkcjonuje pojęcie "oddelegowanie pracownika" (występujące w zasadzie 11 pkt. 2.2 Rozporządzenia Komisji (WE) 448/2004); mowa jest wyłącznie o "powierzeniu" pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę. Art. 42 § 4 Kodeksu Pracy ogranicza okres powierzenia innej pracy do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Takie rozumienie oddelegowania w opinii regionów ogranicza możliwość kwalifikowania kosztów personelu JST, ponieważ często okres trwania projektów wielokrotnie przekracza okres 3 miesięcy.

W opinii Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS, pojęcie "oddelegowania pracownika" użyte w podręczniku Kwalifikowalność w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście zasady 11, nie jest tożsame z pojęciem "powierzenia" pracownikowi innej pracy, w rozumieniu art. 42 § 4 Kodeksu Pracy. Użyte w podręczniku sformułowanie "urzędników (...) oddelegowanych na mocy w pełni uzasadnionej decyzji" miało na celu określenie sytuacji, w których pracownik jednostki samorządu terytorialnego ma wyraźnie zmieniony zakres obowiązków (i nie chodzi tu o tymczasową zmianę do 3 miesięcy kalendarzowych), tak by można było w pełni uzasadnić, że wykonuje on zadania stricte związane z funduszami strukturalnymi.