Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Interpretacja MGiP dotycząca terminów zakończenia realizacji projektów w ramach ZPORR

W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów zakończenia realizacji projektów w ramach ZPORR przedstawiamy interpretację MGiP w tej kwestii:

Za termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu należy przyjąć, w przypadku projektów infrastrukturalnych, datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub datę wystawienia Świadectwa Wykonania.

Za datę finansowego zakończenia realizacji projektu należy przyjąć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.

Jednocześnie za datę zakończenia projektu należy rozumieć datę finansowego zakończenia realizacji projektu. Od tej daty należy liczyć termin 25 dni na złożenie sprawozdania końcowego, zgodnie z zapisami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

Okres pomiędzy planowanym terminem rzeczowego zakończenia realizacji projektu a planowaną datą finansowego zakończenia realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w projekcie) nie powinien być dłuższy niż 60 dni.

Powyższe wytyczne będą obowiązywały dla umów podpisywanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

W przypadku umów podpisanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (Dz. U. Nr 225, poz. 2285), jako termin zakończenia realizacji projektu rozumiany jest termin jego rzeczowego zakończenia. Istnieje w tym przypadku możliwość aneksowania umowy poprzez dostosowanie jej do wzoru umowy określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

Wówczas w umowie określone zostaną terminy rzeczowego zakończenia realizacji projektu oraz finansowego zakończenia realizacji projektu, przy czym zgodnie z powyżej opisaną interpretacją, za termin zakończenia projektu uważany będzie termin finansowego zakończenia realizacji projektu. W takim przypadku, termin finansowego zakończenia realizacji projektu nie może być jednak wyznaczony na termin późniejszy niż 60 dni od daty rzeczowego zakończenia projektu.