Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Nowe wytyczne MGiP dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR


Poniżej prezentujemy Wytyczne MGiP powstałe w celu usprawnienia realizacji działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym/akademickim 2005/2006.

l. Kwalifikowalność wydatków
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami w sprawie kwalifikowalności wydatków Benef'icjentów Ostatecznych w działaniu 2.2 ZPORR pragnę uprzejmie poinformować, że zgodnie z interpretacją otrzymaną z Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finanów (pismo z dnia 13 lipca 2005 r, znak IP-2/9012/5720/KŁM/2005) jako datę poniesienia wydatku w ramach projektu typu I należy traktować datę wypłaty stypendium przez Beneficjenta na rzecz ucznnia, analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku projektów typu II. Zatem termin kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w §5 11 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 2285) odnosi się do daty poniesienia wydatków przez Beneficjenta, a nie do daty dokonania zakupów przez Beneficjenta Ostatecznego.

2. Dokumentowanie wydatków
Wydatki Beneficjenta powinny być udokumentowane opłaconymi fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, zgodnie z zasadą I rozporządzenia 448/2004, w stosunku do których powinny być spełnione wymogi dotyczące dowodu księgowego, określone w ustawie o rachunkowości. W przypadku wypłaty stypendium w ramach działania 2.2 typ I doktumentem tym jest lista wypłat stypendium (bądź jej odpowiednik, np. karta transzy wypłaty). Dodatkowym załącznikiem, nie wykazywanym w tabeli 20 "Wniosku beneficjenta o płatność" jest zestawienie faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków przez Beneficjentów Ostatecznych.
Natomiast w stosunku do wydatków uczniów Instytucja Zarządzająca ZPORR, dążąc do uproszczenia, odformalizowania i przyspieszenia procesu realizacji działania 2.2, przyjęła zasadę, że celem przedstawiania przez uczniów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków jest zapewnienie wykorzystania stypendiów na cele edukacyjne.
W związku z powyższym nie ma konieczności, by spełniały one równie restrykcyjne wymogi, jak dokumenty przedstawiane przez Beneficjenta (np. za wystarczające pod względem wartości dowodowej należy uznać udokumentowanie zakupu przez ucznia zarówno za pomocą faktury, jak i paragonu lub biletu). Powyższa interpretacja uchyla tym samym wcześniejsze wytyczne i może być stosowana w stosunku do zakupów dokonywanych przez uczniów przed przekazaniem niniejszej interpretacji.

3. Przechowywanie dokumentów
W ślad za powyższymi ustaleniami należy uznać, że dokumenty potwierdzające zakupy uczniów powinny być przechowywane w siedzibie Beneficjenta i przedstawiane w celu kontroli na żądanie uprawnionych instytucji. Powinny one być ponumerowane i opisane poprzez: numer projektu oraz imię i nazwisko ucznia (o ile nie widnieją na dokumencie).

4. Kwalifikowanie wydatków ponoszonych w czasie ferii letnich
Pragnę również przekazać, że zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W związku z tym w przypadku, gdy ramy czasowe projektu uwzględniają okres ferii letnich (np. projekt rozpoczął się w listopadzie 2004 r. i trwa do końca sierpnia br.), a na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania i Regulaminów przyznawania stypendiów nie ma ograniczeń co do momentu zakończenia wypłat stypendiów na rzecz uczniów, dopuszcza się sytuację, aby wydatki poniesione przez uczniów na potrzeby edukacyjne w kolejnych miesiącach podlegały refundacji.
W przypadku, gdy na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania lub Regulaminów przyznawania stypendiów istnieje zapis ograniczający moment zakończenia wypłat stypendiów na rzecz uczniów i w sytuacji nie wydatkowania całkowitej puli środków na rok szkolny 2004/2005 do końca czerwca br. Instytucja Zarządzająca ZPORR sugeruje niezwłoczną zmianę zapisów tych dokumentów, w celu umożliwienia wydatkowania pozostałych środków.
W opinii Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucje Wdrażające działanie 2.2 ZPORR powinny stworzyć niezbędne warunki do przeprowadzenia do końca sierpnia br. przez szkoły zakupów w poczet niewykorzystanych środków z roku szkolnego 2004/2005.

5. Forma rzeczowa stypendium
Instytucja Zarządzająca ZPORR, mając na względzie odciążenie uczniów z obowiązku rozliczania się z poniesionych wydatków i usprawnienie realizacji projektów w województwach, postuluje aby podmioty odpowiedzialne za realizację programów stypendialnych rozważyły możliwość wykorzystania w większym zakresie rzeczowej formy wypłaty stypendiów uczniom, jako alternatywy dla refundacji.

6. Rekrutacja uczestników projektów stypendialnych
W związku z potrzebą terminowego uruchomienia projektów stypendialnych Instytucja Zarządzająca ZPORR sugeruje również, aby rekrutację uczniów przeprowadzić do końca sierpnia br. Instytucja Zarządzająca pragnie również zwrócić uwagę, iż z dniem 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wobec czego od września br. do dochodu osób ubiegających się o stypendium będzie wliczać się również m.in. stypendia przyznane w ramach działania 2.2 ZPORR. W związku z powyższym przy rekrutacji uczestników projektów stypendialnych odbywającej się do końca sierpnia br. należy stosować się do dotychczasowych zapisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku tych stypendystów, po 1 września br. nie będzie wymagana ponowna weryfikacja poziomu dochodów pod kątem zmienionych zapisów ustawy. W przypadku rekrutacji uczestników projektów stypendialnych po 1 września należy stosować się do znowelizowanej ustawy.

7. Forma zaliczkowa stypendium
W związku z wprowadzeniem na poziomie Uzupełnienia ZPORR zapisu dotyczącego zaliczkowej formy wypłaty stypendium uczniom, niniejszym pragnę przekazać zapis uściślający, odnoszący się do ww. formy wypłaty.
Zapis:
"Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów, poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Alternatywnym sposobem udzielania pomocy stypendialnej może być uruchomienie systemu za1iczkowego wypłacania transz stypendium w ramach ogólnej kwoty stypendium przyznanej danemu uczniowi. Wielkość transzy powinna odpowiadać miesięcznej wysokości stypendium. Wypłata kolejnej transzy będzie możliwa po rozliczeniu się przez ucznia (faktury, rachunki, inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków) z otrzymanych wcześniej środków. W przypadku nierozliczenia przez ucznia pierwszej i kolejnych transz stypendium, wypłata nie będzie kontynuowana, a kwota stypendium przyznana danemu uczniowi pomniejszona o wypłaconą transzę zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej (utworzonej przez Beneficjenta w momencie naboru uczestników projektu). O wyborze formy przekazywnia stypendium decyduje Beneficjent."
uściśla się w następujący sposób:
"Przy zastosowaniu formy zaliczkowej dopuszcza się możliwość rozliczenia 10% wartości przyznanego stypendium w formie finansowej, w przpadku nie przedstawienia przez ucznia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w terminie określonym przez Beneficjenta. W takim przpadku uczeń traci prawo do otrzymania pozostałej części przyznanego stypendium."
Wprowadzenie zapisu o 10% kwocie stypendium rozliczanej w formie finansowej ma umożliwić Beneficjentom realizującym projekty stypendialne rozliczenie projektów, w przypadku nierozliczenia się przez uczniów z pierwszej lub ostatniej transzy stypendium.
Niniejsze uściślenie należy stosować od momentu wejścia w życie zapisu Uzupełnienia ZPORR nt. zaliczkowej formy wypłaty stypendium uczniom.