Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące staży realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące staży realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR:

"W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu organizacji staży i wypłaty dodatków stażowych realizowanych w ramach projektów staży dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni, służących transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami dla obopólnych korzyści w Działaniu 2.6 ZPORR, pragnę przedstawić stanowisko Instytucji Zarządzającej ZPORR w tej sprawie.

Staże powinny odbywać się na podstawie umowy o realizację stażu, przygotowanej przez Beneficjenta.
Wypłaty dodatków stażowych dokonuje szkoła wyższa. W sytuacji gdy szkoła wyższa nie ma możliwości dokonywania wypłat, to może ich dokonać przedsiębiorca, u którego odbywa się staż.

Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć środki przeznaczone na wypłatę dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach. W projekcie można również założyć koszty ubezpieczenia uczestników projektu, jeśli jest to podyktowane specyfiką projektu (np. istnieje ryzyko wypadku przy pracy).

Beneficjenci w ramach projektów do kosztów kwalifikowalnych mogą zaliczyć wyłącznie następujące koszty przedsiębiorców uczestniczących w programach staży:

a) amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu staży. Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie.
b) koszty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej, jeśli są niezbędne na danym stanowisku. Koszty te muszą być uzasadnione i proporcjonalne do czasu trwania projektu.
c) koszty opiekunów stażystów."