Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kwalifikowanie wydatków na strój uczniowski w ramach Działania 2.2 ZPORR

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasadności kwalifikowania w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, typ I, wydatków na strój uczniowski, uznanych przez dyrektorów szkół za "inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę", Ministerstwo Gospodarki i Pracy przekazało następujące wytyczne:

Zgodnie z wykładnią w przedmiotowym zakresie, uzyskaną z MENiS, w sprawach dotyczących kwalifikowalności wydatków na zakup garniturów, garsonek lub innych elementów stroju szkolnego należy odwołać się do stosownych postanowień w tych sprawach regulowanych w statucie szkoły, można również zwrócić się o opinię do dyrektora danej szkoły. Dyrektor szkoły może indywidualnie określić katalog wydatków, które mogą być ponoszone w związku z pobieraniem nauki, dostosowany do potrzeb uczniów danej szkoły, o ile regulamin przyznawania stypendiów przewiduje pozycję wydatku 'Inne koszty związane z pobieraniem nauki, określone przez dyrektora szkoły".

Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca ZPORR dopuszcza kwalifikowanie wszystkich wydatków przeznaczonych na elementy stroju uczniowskiego, określonych przez dyrektora szkoły jako "inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę", o ile regulamin przyznawania stypendiów przewiduje pozycję wydatki "inne koszty ...". Instytucja Zarządzająca ZPORR pragnie jednocześnie podkreślić, że za prawidłową konstrukcję katalogu wydatków obligatoryjnych, tj. z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów danej szkoły, odpowiedzialny jest dyrektor tej szkoły. Dyrektor szkoły powinien na żadanie Instytucji Wdrażającej dowieść zasadności umiejscowienia danych typów wydatków w "innych wydatkach obligatoryjnie wymaganych przez szkołę".