Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Rozszerzenie kategorii innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę w Działaniu 2.2 ZPORR

W związku z pojawiającą się kwestią rozszerzenia kategorii "innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę" w działaniu 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR o wydatki związane z edukacją osób niepełnosprawnych, niniejszym zamieszczamy stosowne wyjaśnienia przekazane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy:

Na poziomie dokumentu programowego - Uzupełnienia ZPORR, zostały określone jedynie ogólne kategorie wydatków kwalifikujących się do refundacji w ramach działania 2.2. Ponadto, wprowadzono kategorię "innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę", przez co należy rozumieć te koszty, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę (tj. zwłaszcza powiatu) zobowiązany jest ponosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły/oddziału oraz te, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe. Z powyższej definicji wynika, iż każda szkoła, bądź organ prowadzący szkołę indywidualnie określa katalog innych wydatków obligatoryjnych, dostosowany do potrzeb uczniów.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wskazało katalog przykładowych wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę (dostępny na stronie internetowej www.zporr.gov.pl). Nie jest jednak możliwe na poziomie ogólnokrajowym stworzenie jednolitego katalogu, dostosowanego do wymogów osób niepełnosprawnych, z uwagi na występujące różne typy niepełnosprawności oraz różnorodność potrzeb uczestników programów stypendialnych.

Dopuszcza się jednak możliwość doprecyzowania zapisów nt. innych wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę w Regulaminie przyznawania stypendiów, przygotowywanym przez organy prowadzące szkoły. Należy mieć jednak na uwadze, iż uszczegółowienie Regulaminu nie może powodować wprowadzenia zapisów niezgodnych z ustalonymi uprzednio zasadami dotyczącymi rekrutacji uczestników projektów stypendialnych.

Jeżeli więc na poziomie Regulaminu szkoły zostaną zidentyfikowane wydatki, które są niezbędne z punktu widzenia uczestnictwa uczniów niepełnosprawnych danej szkoły, w procesie dydaktycznym, dopuszcza się uściślenie przez organ prowadzący szkoły zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów, poprzez dodanie na tym poziomie ogólnego zapisu o kwalifikowaniu się do refundacji wydatków określonych przez Dyrektorów w Regulaminach szkoły.

Ponadto, w związku z propozycją wprowadzenia zaliczkowej formy wypłaty stypendium dla uczniów, planuje się zmianę zapisu dotyczącego "innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę" na zapis "Inne koszty związane z pobieraniem nauki, określone przez Dyrektora szkoły, o ile Regulamin przyznawania stypendiów przewiduje taką pozycję wydatku. Wydatki te zostaną określone przez Dyrektora szkoły w formie zarządzenia." Pozwoli to na rozszerzenie katalogu wydatków, które nie są wydatkami obligatoryjnymi, ale nadal są związane z udziałem w procesie dydaktycznym i wyrównywaniem szans edukacyjnych. Pozwoli to również na indywidualne określenie przez każdą szkołę katalogu wydatków które mogą być ponoszone przez uczniów w związku z pobieraniem nauki, dostosowanego do potrzeb uczniów danej szkoły.