Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych w Działaniu 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Poniżej przedstawiamy te z pytań dotyczących kosztów kwalifikowanych w działaniu 2.2 Wyrównywanie sznas edukacyjnych poprzez programy stypendialne (wysłane pismem do Ministerstwa Gospodarki i Pracy), na które otrzymaliśmy odpowiedź od Jednostki Monitorująco-Kontrolnej Europejskiego Funduszu Społecznego:


1. Jak postąpić w przypadku, gdy integralną częścią podręcznika szkolnego jest CD (nie można kupić samego podręcznika), natomiast na fakturze stanowią odrębne pozycje - ze względu na stawkę VAT, natomiast zakup  CD nie jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie z wytycznymi MGiP? Czy można uznać całość wydatku jako kwalifikowalny?

Odnosząc się do ww.kwestii należy stwierdzić, iż za koszt kwalifikowalny nie może być uznany koszt zakupu oprogramowania komputerowego. Zakaz ten nie dotyczy kosztu zakupu materiatów dydaktycznych zapisanych w formie elektronicznej. W związku z powyższym za kwalifikowalny wydatek uznany może być zarówno koszt książki jak i płyty CD.


2. Proszę o sprecyzowanie jaka ilość zakupionych przedmiotów uznanych jako koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę, jest kwalifikowalna maksymalnie dla jednego ucznia:
- Zeszyty 
- Buty sportowe
- Spodnie sportowe
- Bluzy sportowe
- koszulki sportowe
- Jeśli został zakupiony dres to czy można zakwalifikować dla tego samego ucznia również bluzę sportową dla danego ucznia.

Nawiązując do problemu przywołanego w pytaniu drugim, informuję, iż ani na poziomie Instytucji Zarządzającej ZPORR ani na poziomie Instytucji Pośredniczącej, nie sprecyzowano kryteriów odnośnie maksymalnej dopuszczalnej ilości przedmiotów dydaktycznych zakupionych w ciągu roku przez jednego ucznia. Kwestię powyższą rozpatrywać należy indywidualnie w oparciu o zasady racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami. Jednocześnie podkreślam, że programy stypendialne nie mają na celu zapewnienia dodatkowej osłony socjalnej, a ich głównym zadaniem jest zwiększenie szans edukacyjnych beneficjentów.

3. Czy zakup poniższych przedmiotów jest wydatkiem kwalifikowalnym?
-segregatory,
-obwoluty,
-„koszulki”
-repetytorium
-vademecum
-ściągi z np. literatury
-powtórki do matury
-streszczenia lektur
-Biblia
-zbiór zadań
-informatory
-testy
-wypracowania
-opracowania lektur
-segregator
-korektor
-obwoluta
-przybory szkolne takie jak: pisaki, kredki, ołówki, długopisy, zakreślacze, gumki, strugawki, „zmaziki', korektory, kleje, linijki, ekierki, rozszywacze, dziurkacze, zszywacze, cyrkle, farbki (akrylowe, plakatówki, akwarele), plastelina, bloki (techniczne, milimetrowe, brystole) itp.

4. Czy tablice inne niż matematyczne, (czyli biologiczne, historyczne itp.) są kosztem kwalifikowalnym?

W odniesieniu do pytania trzeciego oraz czwartego, stwierdzić należy, iż ww. przykładowe wydatki co do zasady mogą być uznane za kwalifikowalne. Ostateczna decyzja stwierdzająca kwalifikowalność danego wydatku musi być jednak poprzedzona analizą konkretnego projektu, w ramach którego przewiduje się poniesienie wskazanych wydatków.

5. Czy w przypadku kiedy Instytucja Wdrażająca wymaga załączenia do wniosku o płatność kopii faktur Beneficjentów Ostatecznych, faktury te powinny być opatrzone przez Beneficjentów opisem „sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.

W nawiązaniu do kwestii opisanej wyżej informuję, iż zgodnie z najnowszą instrukcją do wniosku o płatność, faktury powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W związku z powyższym opatrzenie ich opisem "sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym" jest zasadne.

6. Czy wynajem mieszkania przez ucznia jest kosztem kwalifikowalnym? I jakie potrzebne dokumenty potwierdzające wynajem są wymagane przez MGiP?

W celu odpowiedzi na pytanie szóste, najbardziej zasadne wydaje się przywołanie odpowiednich zapisów Uzupełnienia ZPORR, które mówią, iż do kosztów kwalifikowlanych zaliczyć można: "całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub stancji". Jak wynika z powyższych zapisów Uzupełnienie ZPORR nie przewiduje współfinansowania samodzielnych mieszkań.

9. Wydatki założone w projekcie (np. tusze do drukarek) zakupione zostały przez poszczególne szkoły, które biorą udział w projekcie i faktury wystawiono na szkoły, natomiast  Beneficjentem jest powiat. Czy można to uznać jako koszty kwalifikowalne?

W przypadku problemu opisanego w dziewiątym pytaniu, należy stwierdzić że o kwalifikowalności tak potwierdzonych wydatków (faktury wystawione na beneficjenta ostatecznego - szkołę a nie na projektodawcę - starosta) decyduje fakt dopuszczenia takiego rozwiązania przez projektodawcę oraz odpowiedniego jego opisania we wniosku o dofinansowaniez oraz w specjalnej dodatkowej umowie zawartej między projektodawcą a beneficjentem ostatecznym.

10. Czy szkoły mogą w zamian za komputer zakupić notebooki?

Nawiązując do kwestii opisanej w pytaniu ostatnim pisma, uprzejmie informuję, iż w ramach Uzupełnienia ZPORR brak jest zapisów zakazujących zakupu komputerowego sprzętu przenośnego typu notebook - tak więc co do zasady jest to koszt kwaliflkowalnych. Pamiętać jednak należy, iż wydatek taki będzie każdorazowo oceniany pod kątem zasadności jego poniesienia w kontekście realizacji celów założonych w projekcie.