Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Intepretacja Instytucji Zarządzającej w sprawie pytań dotyczących przygotowania projektów w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

W związku z pytaniami pojawiającymi się podczas przygotowywania i realizacji projektów w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, poniżej przekazujemy interpretację Instytucji Zarządzającej w sprawie części wątpliwości:

1. Czy koszty związane z organizacją spotkań informacyjno - doradczych mogą obejmować:
- wynajem sali,
- wynajem sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego,
- przygotowanie i powielenie materiałów informacyjnych,
- catering.
Wszystkie wymienione wyżej koszty mogą być traktowane jako koszty związane z organizacją spotkań informacyjno - doradczych. W przypadku zlecania wymienionych zadań należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz limitów zlecania zadań (opisanych w Poradniku dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego).

2. Czy można wliczyć w koszty projektu:
- koszt doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem umowy partnerskiej?
- koszt zakupu rzutnika multimedialnego?
- koszt laptopów?
- koszt mebli biurowych?
Koszty doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem umowy partnerskiej są kosztami kwalifikowalnymi. Koszty zakupu rzutnika multimedialnego i mebli biurowych są co do zasady kwalifikowalne, należy jednak pamiętać, że wartość pojedynczych jednostek sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. zł netto a suma wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków projektu. Koszt zakupu laptopów jest kwalifikowany pod warunkiem, że zakup taki wynika bezpośrednio ze specyfiki działań realizowanych w ramach projektu oraz jest niezbędny do realizacji projektu. Jednocześnie wartość pojedynczej jednostki sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tys. zł netto a suma wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków projektu.

3. Czy jest kosztem kwalifikowalnym wykupienie dostępu (na okres realizacji projektu) do baz danych?
Tak, taki wydatek jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że jest wydatkiem uzasadnionym i niezbędnym dla realizacji projektu.

4. Czy kwoty podane w Uzupełnieniu ZPORR (np. wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu - 3.5 tys. złotych) są kwotami netto czy brutto?
Kwoty podane w Uzupełnieniu ZPORR są kwotami netto.

5. Co znaczy zapis mówiący, iż koszty administracyjne powinny być wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspólfinansowania? Czy w związku z powyższym zapisem można wyliczać koszty ryczałtowo?
Zapis ten oznacza, że koszty administracyjne powinny być rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania projektu. W przypadku projektu trwającego np. 3 dni kosztem kwailifikowalnym będzie koszt np. ubezpieczenia wyliczony proporcjonalnie do okresu trwania projektu.

PRZYKŁAD:
Organizacja pozarządowa organizuje w budynku, którego jest właścicielem, szkolenie 3-dniowe dla określonej grupy beneficjentów ostatecznych. W związku z powstałymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem budynku organizacja pozarządowa może uznać je za wydatki kwalifikowalne. Zakładając, że miesięczne opłaty za ubezpieczenie dla całego budynku wynoszą 300 PLN, powierzchnia budynku wynosi 100 m2, powierzchnia pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie wynosi 25 m2 można przyjąć następujący sposób wyliczenia wydatków kwalifikowalnych związany z ubezpieczeniem budynku dla tego projektu:
Średni jednodniowy koszt ubezpieczenia wyniósł: 300 PLN / 30 dni roboczych = 10 PLN
Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni całego budynku wynosi: 25 m2 / 100 m2 = 0,25 (25%)
Wartość wydatku kwalifikowalnego: (3 dni * 10 PLN) * 0,25 = 7,5 PLN.

6. Jaki dokument należy załączyć w przypadku niezatwierdzenia bilansu za ostatni rok obrotowy (bilans i rachunek wyników można sporządzać do 20 kwietnia). Czy załączenie sprawozdania za rok 2003 będzie wystarczające?
W opisanym przypadku należy dołączyć bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz bilans za ostatni zamknięty kwartał (np. w marcu 2005 r. bilans za rok 2003 oraz za IV kwartał 2004 r.) z informacja, że bilans za ostatni rok obrotowy (w opisanym przypadku za 2004 r.) nie został zatwierdzony.

7. Jeżeli do wniosku dołączone jest nie oświadczenie, a zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenie społeczne i podatki to jaki okres ważności powinien obowiązywać?
Oświadczenie/zaświadczenie takie powinno obowiązywać na moment składania wniosku.

8. Czy załączniki od partnerów muszą być również podpisane przez wnioskodawcę - lidera projektu?
Załączniki składane przez partnerów muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania partnerów. Lider odpowiada jednak za całościowe przygotowanie i złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

9. W jaki sposób beneficjenci mają określić "inne dziedziny naukowe przyczyniające się do rozwoju strategicznych obszarów regionu", jeżeli RSI lub strategia województwa określa je w bardzo ogólny sposób?
W takim przypadku decyzja o określeniu dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu powinna być podjęta przez Instytucję Wdrażającą Działanie 2.6 w danym województwie. Instytucja Zarządząjąca ze swojej pozycji instytucji koordynującej cały Program nie może wydawać szczegółowych wytycznych wyznaczających konkretne dziedziny w poszczególnych regionach (wybór powinien być dokonany w województwie ze względu na znajomość problematyki regionu).

10. Czy można ubiegać się o dofinansowanie stypendiów dla doktorantów (absolwentów szkół wyższych, którzy już kontynuują naukę na studiach doktoranckich)?
Stypendia mogą otrzymać wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich, zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR, które wśród Beneficjentów Ostatecznych wskazują uczestników studiów doktoranckich.

11. Czy studia doktoranckie zaoczne podlegają dofinansowaniu?
Ze wsparcia w ramach Działania 2.6 ZPORR mogą korzystać wszystkie osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich (zapisy Uzupełnienia ZPORR nie zawężają kręgu Beneficjentów Ostatecznych wyłącznie do danego trybu prowadzenia studiów - np. trybu dziennego). Należy jednak pamiętać, że kierunki studiów doktoranckich muszą przyczyniać się do rozwoju strategicznego obszarów regionu i muszą być określone w Regionalnej Strategii Innowacyjnej lub Strategii Rozwoju Województwa.

12. Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników merytorycznych - na jakiej podstawie jest wyznaczany koszt wynagrodzenia koordynatora projektu, managera projektu, księgowości, czy istnieją akty prawne/podręczniki normalizujące te zagadnienia?
Koszt wynagrodzenia pracowników Beneficjenta pracujących na rzecz projektu powinien wynikać z zapisów regulaminów wewnętrznych (np. regulamin płac). Nie istnieją wytyczne regulujące wysokość wynagrodzenia pracowników zewnętrznych zatrudnianych na umowę zlecenia/umowę o dzieło.

13. Jeżeli pracownik zatrudniony na cały etat do pracy przy projekcie jest na chorobowym lub korzysta z urlopu, to czy wynagrodzenie za ten okres jest kosztem kwalifikowalnym?
Tak, wynagrodzenie za ten okres jest kosztem kwalifikowalnym jako wypłata należna z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych). Jednak w przypadku przedłużającej się nieobecności pracownika spowodowanej chorobą należy rozważyć możliwość wprowadzenia pracownika na zastępstwo. W takim przypadku część wynagrodzenia pracownika na zastępstwo powinno być pokrywane z tej części środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika zastępowanego, której obowiązek pokrycia jest przejmowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostała część wynagrodzenia pracownika zastępującego jest pokrywana przez beneficjenta ze środków własnych lub, jeśli to możliwe, ze środków zagospodarowanych w wyniku przesunięcia pomiędzy podkategoriami wydatków.

14. Czy uchwała intencyjna (bez wskazania na konkretny projekt) spełnia warunki uchwały wymienionej jako załącznik nr 12 w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ZPORR?
Uchwała intencyjna jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych musi wskazywać na konkretny projekt realizowany w ramach ZPORR.

15. Co beneficjent powinien zrobić z zakupionym sprzętem komputerowym i biurowym po zakończeniu projektu?
Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu.
 
16. Beneficjent we wniosku aplikacyjnym uwzględnił jako Bendicjentów Ostatecznych jednostki samorządu terytorialnego, natomiast wskaźnik rezultatu, jaki wskazał odnosi się do liczby osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych, czyli nie odnosi się do beneficjentów ostatecznych projektu.
W przypadku gdy Beneticjentami Ostatecznymi są instytucje wybrany wskaźnik rezultatu powinien dotyczyć Benficjentów instytucjonalnych. Jednak jest możliwe wybranie dodatkowo wskaźnika odnoszącego się do liczby osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych.
W przypadku gdy Bendicjent nie znajduje na liście standardowych wskaźników adekwatnego dla swojego projektu wskaźnika, powinien zastosować procedurę wprowadzania nowych wskaźników monitoringowych (opis procedury znajduje się na stronie www.zporr.gov.pl, w zakładce "Wskaźniki ZPORR 10 II 2005".