Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja nt. definicji wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, w odniesieniu do projektów stypendialnych

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi definicji oraz stworzenia jednolitej listy wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, w odniesieniu do projektów stypendialnych w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR oraz kwalifikowania wydatków związanych z przejazdami na miejsce realizacji projektu, informujemy co następuje.

W zestawie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania 2.2 ZPORR zamieszczone na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. została przedstawiona wykładnia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dotycząca wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę. Zgodnie z przedstawioną na stronie definicją, za "inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę" należy rozumieć te, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę (tj. zwłaszcza powiatu) zobowiązany jest wnosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły/oddziału oraz te, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe. Z powyższej definicji wynika, iż każda szkoła, bądź organ prowadzący szkołę indywidualnie określa katalog innych wydatków obligatoryjnych, dostosowany do potrzeb uczniów.

Jednocześnie, w związku z koniecznością udowodnienia (w przypadku przeprowadzania działań kontrolnych przez instytucje zewnętrzne), iż poniesienie danego wydatku było uzasadnione, katalog wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę należy umieścić w Regulaminie szkoły odpowiedzialnej za obsługę programów stypendialnych, bądź w Regulaminie przyznawania stypendiów, przygotowanym przez Beneficjenta. W sytuacji, gdy dany powiat jest organem prowadzącym dla kilku szkół i podjęta została decyzja o przekazaniu obsługi programu do wszystkich szkół, których uczniowie zostali objęci wsparciem, zaleca się, aby katalog wydatków obligatoryjnych został zdefiniowany na poziomie Regulaminu przyznawania stypendiów, tak aby wszystkie szkoły podlegające danemu organowi stosowały jednolite wytyczne w tym zakresie wobec swoich uczniów.

Jeżeli na poziomie Regulaminów przyznawania stypendiów nie został dotychczas zdefiniowany katalog wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, dopuszcza się możliwość doprecyzowania zapisów Regulaminu. Należy mieć jednak na uwadze, iż uszczegółowienie regulaminów nie może powodować wprowadzenia zapisów niezgodnych z ustalonymi uprzednio zasadami dotyczącymi rekrutacji uczestników projektów stypendialnych.

Ponadto, Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wskazało katalog przykładowych wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę.

Obejmuje on zakup:
- stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
- kanapek lub innych art. spożywczych zakupionych w sklepiku szkolnym lub innym punkcie żywienia zbiorowego, gdy szkoła nie posiada stołówki (w ramach kategorii wydatku "koszty posiłków"),
- plecaka, przyborów szkolnych, zeszytÓw, notesów i piórników,
- kalkulatora.

Ponadto za kwalifikowalne można uznać:
- koszty ponoszone przez ucznia podczas wycieczek tematycznych związanych z realizacją Programu Protilaktyki i Programu Wychowawczego - takie jak bilety do kina, teatru, muzeum,
- książki służące do nauki takie jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,
- koszt kursu prawa jazdy, jeżeli jest ono obligatoryjnie wymagane przez szkołę.

Dodatkowo należy podkreślić, iż w ramach działania 2.2 finansowane są wyłącznie vvydatki związane z pobieraniem nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, których poniesienie jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkołę. Nie należy zatem finansować wydatków związanych z zadaniami realizowanymi przez pomoc społeczną (np. zakup odzieży i obuwia) lub zapewnianych przez rodziców (magnetofon lub odtwarzacz umożliwiający lepsze przygotowanie się do egzaminów, komitet rodzicielski, elementy wyposażenia stanowiska do nauki).
W odniesieniu do kwalifikowania odzieży należy przyjąć, iż jeśli dane stroje są obligatoryjnie wymagane przez szkołę (np. mundury, stroje wymagane statutem szkoły i na odbywanych praktykach np. w szkole mechanicznej) wówczas należy je uznać za wydatek kwalifikowalny. W sytuacji gdy są to stroje, bez których możliwy jest udział ucznia/studenta w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkołę (np. garnitury na apele szkolne) wówczas wydatków tych nie należy zaliczać do kategorii "inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę".

Informujmy, iż Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie przewidują opracowania zamkniętego katalogu wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, kwalifikowalnych w ramach działania 2.2. Powstanie listy wydatków akceptowanej na terenie całego kraju byłoby nieracjonalne ze względu na zróżnicowanie potrzeb na poziomie Beneficjentów Ostatecznych działania 2.2, zaspokajanych w ramach otrzymywanego stypendium.

W odniesieniu do kwestii traktowania biletów jako dowodów poniesienia wydatków związanych z przejazdem na miejsce realizacji projektu pragnę przekazać następujące wytyczne:

W przypadku zakupu biletu miesięcznego na przejazd, bilet taki jest wystarczającym dowodem poniesienia wydatku. Jednakże w przypadku braku oryginału biletu (w przypadku jego niezachowania lub zagubienia) dopuszcza się możliwość przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez przewoźnika, potwierdzającego dokonanie zakupu biletu, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko ucznia, datę wystawienia biletu, trasę (w przypadku biletu innego niż miejski), okres na który wystawiono bilet, cenę biletu, numer biletu.

W przypadku refundacji zakupu biletów jednorazowych na przejazd, Beneficjent Ostateczny (uczeń lub w jego imieniu rodzic) musi załączyć do zakupionych biletów oświadczenie, w którym własnoręcznym podpisem zaświadcza, iż poniósł koszty zakupu biletów jednorazowych na przejazd na danej trasie.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż dopuszcza się kwalifikowanie paragonów jako dokumentów poniesienia wydatków, z uwagi na fakt, iż paragon zalicza się do dowodów księgowych.

W przypadku wykorzystania samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu, w sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej, dopuszcza się kwalifikowanie wydatków poniesionych na paliwo. Należy skalkulować ilość przejechanych kilometrÓw i odnieść ją do cen biletów PKS/PKP na danej trasie. Koszty paliwa będą zwracane do wysokości odpowiadającej maksymalnie cenie biletu na przejechanej trasie, po przedstawieniu przez Beneficjenta Ostatecznego stosownego oświadczenia o wykorzystywaniu danego samochodu osobowego na potrzeby uczestnictwa w projekcie wraz z odniesieniem do cen biletów PKS/PKP na przejechanej trasie - wg informacji uzyskanej od przewoźnika.