Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienia dotyczące wypełniania punktu 2.3.1 wniosku o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR

Niniejszym informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczącym wypełniania punktu 2.3.1. wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 należy przyjmować następującą interpretację wypełniania pól 2.3.1.4 oraz 2.3.1.5 określających status Beneficjentów Ostatecznych sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie:

Pole 2.3.1.4 Utrzymanie zatrudnienia - odnosi się do sytuacji gdy w rezultacie wsparcia otrzymanego w ramach projektu Beneficjent Ostateczny uzyskał umiejętności czy kwalifikacje które warunkowały pozostanie na zajmowanym stanowisku. Dla przykładu, wskazanie uczestników w ramach tej podkategorii będzie zasadne w przypadku Beneficjentów Ostatecznych projektu realizowanego w ramach Działania 2.4, gdy udział w projekcie przyczynił się do pozostania w dawnym miejscu pracy.

Pole 2.3.1.5 Kontynuacja zatrudnienia - odnosi się do sytuacji gdy celem szkolenia nie było bezpośrednio wyposażenie Beneficjentów Ostatecznych w kwalifikacje, które warunkują utrzymanie czy zmianę miejsca pracy ale podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu, wskazanie uczestników projektu w tej kategorii będzie zasadne w przypadku Beneficjentów Ostatecznych kursu językowego realizowanego w ramach Działania 2.1, czy też w przypadku kursu skierowanego do doradców rolniczych który uzupełnił ich kwalifikacje zawodowe.

Proszę mieć na uwadze, iż Beneficjenci Ostateczni powinni być przyporządkowani do jednej z podkategorii wymienionych w pkt 2.3.1, to jest takiej która w najlepszy sposób przedstawiać będzie ich status po zakończeniu udziału w projekcie. Oznacza to, iż suma przedstawiona w punkcie 2.3.1.9 powinna odpowiadać liczbie uczestników projektu.

Jednocześnie przypominamy, iż część 2.3.1 wniosku jest wypełniana jedynie w przypadku projektów skierowanych do osób, a zatem nie ma zastosowania w przypadku składania projektów w ramach Działania 2.1 i 2.6 skierowanych do systemów lub struktur.

Przykładem, który w bardziej adekwatny sposób będzie obrazował przyporządkowanie Beneficjentów Ostatecznych do podkategorii 2.3.1.4, jest projekt z zakresu nauki obsługi specjalistycznych programów komputerowych skierowany do pracujących osób dorosłych w ramach Działania 2.1 - uczestnicy tego projektu winni być wskazani w tej podkategorii w przypadku, gdy uzyskanie takich umiejętności warunkowało utrzymanie zajmowanego miejsca pracy w ramach którego wymagana była znajomość ww. programów.
Przywołany powyżej przykład sugerujący wskazanie Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.4 w tej podkategorii obrazował sytuację, która jest potencjalnie możliwa (to znaczy po zakończeniu projektu jego uczestnicy nie zmienią pracy a zdobyte kwalifikacje pozwolą im nadal pracować w miejscu pracy zagrożonym procesami restrukturyzacyjnymi), jednak należy podkreślić iż sytuacja taka nie stanowi oczekiwanego rezultatu wsparcia.

Jednocześnie, w przypadku Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.4 można uznać, że wykazywanie ich statusu w podkategorii 2.3.1.4 będzie zasadne również dla wskazania, iż dzięki uzyskanemu wsparciu utrzymali oni status osób zatrudnionych, to znaczy uzupełnili swoje kwalifikacje co umożliwiło utrzymanie się na rynku pracy a tym samym nie zasilili szeregów osób bezrobotnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż Beneficjenci Ostateczni powinni być przyporządkowani do jednej z podkategorii wymienionych w pkt 2.3.1, to jest takiej która w najlepszy sposób przedstawiać będzie ich status sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.