Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Poradnik dla Beneficjentów Priorytetu II ZPORR

Na stronie Instytucji Zarządzającej ZPORR: www.zporr.gov.pl udostępniono dokument "Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu" regulujący zasady postępowania w zakresie przyjmowania i przeprowadzania oceny wniosków projektowych w ramach II Priorytetu ZPORR oraz wspólny dla SPO RZL i ZPORR "Poradnik dla Beneficjentów", stanowiący pomoc dla potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na fakt, że ww. poradnik w dotychczasowej formie powodował niejasności interpretacyjne, Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o przygotowaniu odrębnego "Poradnika dla Beneficjentów Priorytetu II ZPORR".

Jednocześnie, w celu zagwarantowania jak najwyższej efektywności procesu wdrażania Programu koniecznym staje się dokonywanie modyfikacji istniejących bądź uzupełnienia już istniejących zapisów. W celu zidentyfikowania obszarów wymagających uzupełnień oraz weryfikacji już istniejących uregulowań powołano grupę roboczą ds. procedur w II Priorytecie. Ustalenia podjęte podczas spotkań grupy roboczej będą wprowadzane na bieżąco do ww. dokumentów.

Jednocześnie należy pamiętać, iż Instytucje Wdrażające są zobowiązane do przeprowadzania oceny wniosków na podstawie zapisów Wytycznych, które są obecne na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl. Taki sam wymóg odnośnie przygotowania wniosków projektowych dotyczy beneficjentów. Oznacza to, iż nie należy posługiwać się zapisami dokumentu, który jest nadal w opracowaniu, a przez to nie jest wersją powszechnie obowiązującą.

Przyjmuje się, iż ww. podręczniki nie będą aktualizowane częściej niż raz w miesiącu. Instytucja Zarządzająca ZPORR będzie informowała Instytucje Wdrażające o zamiarze umieszczenia na stronie internetowej kolejnej wersji podręczników poprzez przesłanie informacji o dokonanej aktualizacji drogą elektroniczną.