Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące wskaźników oddziaływania oraz wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.2 ZPORR

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące wskaźników oddziaływania oraz wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.2 ZPORR:

Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazała Instytucjom Wdrażającym wytycznę z dnia 23 grudnia 2004r. dotyczącą usunięcia z systemu monitorowania ZPORR wskaźników oddziaływania na poziomie projektu. Zgodnie z wytyczną beneficjent nie ma obowiązku uwzględniania ww. wskaźników we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach. Powyższa zmiana znajdzie odzwierciedlenie w nowym rozporządzeniu w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR, które zostało przekazane do konsultacji międzyresortowych, oraz w ostatecznej wersji Generatora Wniosków. W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy o dofinansowanie realizacji projektu konieczne będzie aneksowanie umów w powyższym zakresie po wejściu w życie ww. rozporządzenia.

Na poziomie Uzupełnienia ZPORR nie zmieniły się zapisy odnośnie kategorii wydatków możliwych do refundacji w ramach działania 2.2. Oznacza to, iż możliwe jest ponoszenie wydatków związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zakupami pomocy naukowych, dojazdami, opłatami za naukę i innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę. Jednocześnie, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, za wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę należy rozumieć te, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę zobowiązany jest wnosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły/oddziału oraz te, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe.

W świetle przytoczonej powyżej definicji wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę za kwalifikowalne należy uznać:
- stroje na zajęcia wychowania fizycznego,
- kanapki lub inne art. spożywcze zakupione w sklepiku szkolnym lub innym szkolnym punkcie gastronomicznym gdy szkoła nie posiada stołówki (w ramach kategorii wydatku "koszty posiłków"),
- koszty zakupu zeszytów i piórników,
- kalkulator,
- koszty ponoszone przez ucznia podczas wycieczek tematycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego - takie jak bilety do kina, teatru, muzeum,
- książki służące do nauki takie jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne zakupione np. do biblioteki,
- koszt kursu prawa jazdy jeżeli jest ono obligatoryjnie wymagane przez szkołę ogrodniczą.

W ramach działania 2.2 finansowane są wyłącznie wydatki związane z pobieraniem nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym (wydatki, których poniesienie jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanYm przez szkołę). Nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z zadaniami realizowanymi przez pomoc społeczną (np. zakup odzieży i obuwia) i zapewnianych przez rodziców (magnetofon lub odtwarzacz umożliwiający lepsze przygotowanie się do egzaminów, komitet rodzicielski, elementy wyposażenia stanowiska do nauki) bądź szkołę (okulary korekcyjne, komputer w ramach zajęć informatycznych).

Jeśli dane stroje są obligatoryjnie wymagane przez szkołę (np. stroje galowe, mundury, wymagane statutem szkoły, odzież robocza na praktyki) wówczas należy je uznać za wydatek kwalifikowalny. W sytuacji gdy są to stroje, bez których możliwy jest udział ucznia/studenta w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkołę (np. garnitury na apele szkolne) wówczas wydatków tych nie należy zaliczać do kategorii "inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę".