Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Pismo Ministra Finansów w sprawie kwestii związanych z opodatkowaniem stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR

Poniżej przedstawiamy pismo Ministra Finansów w sprawie kwestii związanych z opodatkowaniem stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR:

"W związku z pismem z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym kwestii związanych z opodatkowaniem stypendiów wypłacanych w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uprzejmie wyjaśniam:

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń, Działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", są w części finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i pozostają poza systemem pomocy materialnej dla uczniów i studentów.

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", do ww. stypendiów mają zastosowanie dwa zwolnienia przedmiotowe, tj. zwolnienie określone w pkt 40b oraz w pkt 46 w ust. 1 w art.21 ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest ta część z wypłacanego stypendium, która finansowana jest ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Co istotne, przedmiotowe zwolnienie nie jest limitowane kwotowo, a o jego zastosowaniu decyduje spełnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie. Kwotę wypłaconego stypendium sfinansowanego z funduszy strukturalnych, podmiot dokonujący jego wypłaty wykaże w części F informacji PIT-11.

Z kolei, do tej części wypłacanego stypendium, która jest finansowana z innych środków niż pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (czyli z budżetu państwa), będzie miał zastosowanie art. 21 ust. l pkt 40b ustawy. Z tym, że na jego podstawie wolna od podatku jest wyłącznie kwota stypendium do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł.

Jednocześnie, jak stanowi art. 21 ust. l pkt 40b ustawy, omawiany przepis stosuje się z zastrzeżeniem ust. 10 w art. 21 ustawy. Powyższe oznacza, iż warunkiem zastosowania przedmiotOwego zwolnienia przez płatnika, jest złożenie przez podatnika (stypendystę), przed pierwszą wypłatą świadczenia, oświadczenia według ustalonego wzoru (tzw. PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b ustawy.

O ile zatem, podatnik (stypendysta):

1) złożył płatnikowi oświadczenie PIT-2C, to od tej części wypłacanego stypendium, która jest sfinansowana z innych środków niż pochodzących z Unii Europejskiej, i nie przekracza kwoty 380 zł, płatnik nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli kwota wypłacanego stypendium, sfinansowanego z ww. środków, przekracza 380 zł miesięcznie, to od nadwyżki ponad kwotę "limitowaną", płatnik stypendium jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 4 i 9 ustawy. Całą kwotę wypłaconego stypendium - z tego źródła - w tym przekraczającą 380 zł miesięcznie płatnik wykaże w informacji PIT-8S.

2) nie złożył oświadczenia PIT-2C, gdyż np. poza dochodami z renty rodzinnej oraz dochodami określonymi wart. 28-30 oraz art. 30a i 30b ustawy, uzyskuje równocześnie inne dochody podlegające opodatkowaniu, w szczególności z umowy o pracę, umowy zlecenia lUb umowy o dzieło, to otrzymane stypendium w całości podlega opodatkowaniu. W konsekwencji na płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od całej kwoty wypłacanego stypendium, która sfinansowana została z innych środków niż pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zaliczkę na podatek należy obliczyć i pobrać w sposób określony w art. 35 ust. 3, 4 i 9 ustawy w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. W tym przypadku kwota stypendium podlegającego opodatkowaniu, płatnik wykaże w informacji PIT-11.

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż w sytuacji, gdy wypłacane stypendium finansowane jest z dwóch źródeł, tj. w części ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w pozostałej zaś części z innych źródeł, to aby w całości mogło korzystać ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione zarówno warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, jak i w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Z tym, że warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 odnoszą się wyłącznie do tej części wypłacanego świadczenia, która jest sfinansowana z funduszy strukturalnych, natomiast przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40b w związku z art. 21 ust. 10, do pozostałej części, tj. finansowanej z innych źródeł niż fundusze strukturalne."