Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacje przekazane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w kwestii prowadzenia rozliczeń w ramach działania 2.2 ZPORR


Poniżej przedstawiamy kolejne informacje przekazane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w kwestii prowadzenia rozliczeń w ramach działania 2.2 ZPORR:

Odsetki na rachunku bankowym od przekazanej transzy dotacji stanowią przychód wygenerowany w trakcie realizacji projektu. Po poświadczeniu kwoty kwalifikowalnej ujętej we wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca pomniejsza tą kwotę o wielkość przychodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu. Niewykazanie przez beneficjenta przychodu we wniosku o płatność, w przypadku, gdy wystąpił on w trakcie realizacji projektu, należy traktować jako nieprawidłowość. Wielkość przychodu ("suma ogółem" punktu (22)) powinna pomniejszać sumaryczną wielkość wydatków kwalifikowalnych z tabeli (20). Różnica ta powinna być wpisywana w wierszu 7 tabeli 4 - "Tabela rozliczenia otrzymanych transz dotacji", która stanowi podstawę do stwierdzenia prawa do otrzymania kolejnej transzy dotacji.

W tabeli nr (20) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem należy ujmować wydatki poniesione przez beneficjenta (np. wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych na obsługę projektu, przekazane uczniom stypendia), natomiast w zestawieniu faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej - zestawienie dokumentów ukazujących wydatki poniesione przez beneficjentów ostatecznych. Szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z wypełnianiem wniosków beneficjentów o płatność znajdzie się w poprawionej "Instrukcji wypełniania wniosków beneficjenta o płatność dla ZPORR", która w najbliższym czasie zostanie umieszczona na stronie internetowej ZPORR.

Za prawidłową realizację działania odpowiada Instytucja Wdrażająca. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana zapewnić, że stypendia wypłacane są uczniom w sposób zgodny z zasadami ich przyznawania. W związku z powyższym Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest sprawdzić prawidłowość realizacji programu stypendialnego przez beneficjenta, zgodnie z zatwierdzonymi procedurami kontroli.

W przypadku, gdy regulamin stypendiów przewiduje przechowywanie przez beneficjentów ostatecznych oryginałów dokumentów poświadczających poniesione przez nich wydatki, beneficjent musi zapewnić udostępnienie ich na każde wezwanie instytucji uprawnionej do kontroli, w terminie przewidzianym do przechowywania dokumentacji dotyczącej danego projektu. Beneficjent jest również zobowiązany zapewnić, że dokumenty te nie będą służyć refundacji w ramach innych form pomocy. Oznacza to, że dokumenty poświadczające wydatki beneficjentów ostatecznych beneficjent powinien opatrzyć adnotacją: "Przeznaczone do refundacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2 - typ I: umowa o dofinansowanie projektu z dnia ... nr... ."

Przechowywanie oryginałów dokumentów poświadczających wydatki beneficjentów ostatecznych przez beneficjenta jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą danego beneficjenta ostatecznego. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji miejsca przechowywania dokumentów dotyczących wydatków beneficjentów ostatecznych i udostępnianie tych dokumentów na każde wezwanie upoważnionych organów, pod sankcją konieczności zwrotu środków.