Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Sporządzanie formularza PIT 8-S przez jednostki wypłacające stypendia w ramach Działania 2.2 ZPORR

Poniżej przedstawiamy informację Ministerstwa Finansów przekazaną do Ministerstwa Gospodarki i Pracy na temat konieczności sporządzania formularzy PIT przez jednostki wypłacające stypendia w ramach Działania 2.2 ZPORR:

"Jak stanowi art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy stypendiów, O których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, są zobowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację O wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8S), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Infomację PIT-8S nie sporządza się jeżeli płatnik - na wniosek podatnika - był obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Zatem obowiązek sporządzenia informacji PIT-8S ciąży również na jednostkach organizacyjnych dokonujących wypłaty stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tym, że w informacji PIT-8S należy wykazać wyłącznie kwoty wypłacone z budżetu państwa, do których ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.

Natomiast kwoty wypłaconych stypendiów, w części sfinansowanej z funduszy strukturalnych (korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy),podmioty dokonujące ich wypłaty jako płatnicy podatku dochodowego w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy - są zobowiązani wykazać w imiennej informacji PIT-11. Powyższe wynika z postanowień art. 39 ust. 1 ustawy. Przepis ten stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust.5". Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 46 i 74.