Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wynagrodzenie personelu JST

Ministerstwo Gospodarki i Pracy pismem z dnia 7 lutego przekazało dodatkowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzenia personelu Jednostek Samorządu Terytorialnego: 

 
W odniesieniu do obliczania kosztów pracowników samorządowych nie ma zastosowania zasada obliczania kosztów pro rata, tj. proporcjonalnie do czasu pracy poświęconego na wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów. Oznacza to iż w sytuacji gdy JST oddeleguje personel tylko i wyłącznie do wykonywania zadań związanych z obsługą projektów (tj. osoby takie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu innych czynności związanych z pracą w urzędzie, a będą odpowiedzialne jedynie za realizację zadań związanych z realizacją konkretnego projektu który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego), możliwe będzie traktowanie kosztów poniesionych na wynagrodzenie tych pracowników jako kwalifikowalnych i ubieganie się o ich refundację, niezależnie od tego czy osoby takie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie/ umowy o dzieło. Należy przy tym pamiętać, iż w sytuacji zatrudnienia takich osób na kontrakt czasowy do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu, np. na okres 3 lat, a nieuzyskania przez danego Beneficjenta w kolejnym roku realizacji dofinansowania z EFS (w przypadku projektów rocznych), w ramach budżetu projektu należy wykazać wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą projektu wyliczone w sposób proporcjonalny do jej udziału w pracach nad wdrożeniem projektu przez okres jego trwania.
Potwierdzenie ww. zasad znajduje odzwierciedlenie w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowanych przez Jednostkę Monitorująco-Kontrolną Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej we współpracy z Instytucją Zarządzającą ZPORR.