Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

WAŻNE DOKUMENTY

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

Instrukcja składania wniosków:

word.gifDOCInstrukcja _skladania_wnioskow_03_2005.doc

Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR - wersja z października 2005 r.

pdf.gifRARzporr_podrecznik_procedur_wdrazania_28102005.rar

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR (wraz z Częścią II - załączniki) oraz pismo  Ministerstwa Gospodarki i Pracy dot. zasad stosowania instrukcji, obowiązują od  23 listopada 2005 r. w stosunku do projektów złożonych do działań 3.1., 3.3., 3.5.2. - nabór 2005 (w trakcie oceny formalnej)

RARzporr_instrukcja_wniosek_efrr_zalaczniki_08_11_2005.rar

Instrukcje obowiązujące dla działań pozostałych:

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR:

 word.gifDOCinstrukcja_wypelniania_wniosku_efrr_10_02_05x.doc

Instrukcja wypełnienia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania - załączniki:

 word.gifDOCinstrukcja_zalaczniki_efrr_10_02_05.doc

Dodatkowe wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie wniosku o dofinansowanie oraz obiegu dokumentów:

 word.gifDOCUwagi_dodatkowe_MGP_02_07.doc

Wskaźniki monitoringowe do projektów składanych w ramach ZPORR (wersja z 22 lipca 2005 r.):

 zip.gifXLSzporr_wskazniki_22_07_2005.xls

Oświadczenie VAT:

 word.gifDOCzporr_oswiadczenie_vat0702[1].doc

 word.gifRTFoswiadczenie__o_niekwalifikowalnosci_vat_11_05.rtf

Oświadczenie beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędne przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 

 word.gifDOCzporr_oswiadcz_prawo_gruntem_28_02_05.doc

Wzór opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

word.gifDOCOpinia_Regionalna_Izba_Obrachunkowa_WZOR.doc

 Oświadczenie o zachowaniu celów projektu:

 word.gifDOCOswiadczenie_o_zachowaniu_celow_ Projektu_WZOR.doc

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wytyczne Ministerstwa Gospodarki i Pracy (marzec 2005 r.):

pdf.gifPDFkwalifikowalnosc_wytyczne_09_03_05.pdf

Poradnik metodyczny dotyczący oceny wpływu na środowisko w ramach ZPORR:

word.gifDOCPoradnik_metodyczny_dotyczacy_oceny_wlywu_na_srodowisko w_ramach_ZPORR.doc

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. nr 202/2004 poz. 2072).

pdf.gifPDFD20042072.pdf

Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dot. rewitalizacji obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych

 pdf.gifPDFzporr_przewodnik_rewitalizacja.pdf

 Szczegółowe wytyczne wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR

pdf.gifPDFzporr_szczegolowe_wytyczne_promocja_projektu_24_03_05.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

WYTYCZNE DOT. FORMY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

Elementy, które musi zawierać studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR:

pdf.gifPDFZPORR_wytyczne_studium_wykonalnosci.pdf

word.gifDOCzporr_studium_wykon_przykladowa_struktura[1].doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury kulturowej:

word.gifDOCZPORR_sw_kultura.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków:

word.gifDOCZPORR_sw_oczyszczanie_sciekow.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności obiektów kubaturowych w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 word.gifDOCZPORR_sw_kubatura.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów ochrony ziemi:

 word.gifDOCZPORR_sw_ochrona_ziemi.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie  systemów ochrony powietrza:

 word.gifDOCZPORR_sw_ochrona_powietrza.doc

Wytyczne dotyczące  przygotowywania Studiów Wykonalności  w zakresie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej:

 word.gifDOCZPORR_sw_Wyzsza_Edukacja.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów  Wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego:

word.gifDOCZPORR_sw_spoleczenstwo_informacyjne.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów wodociągowych:

 word.gifDOCZPORR_sw_systemy_wodociagowe.doc

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów  Wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej:

 word.gifPDFzporr_sw_infr_drogowa_26_01_05.pdf

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie transportu publicznego:

 word.gifDOCZPORR_sw_transport_publiczny.doc

--------------------------------------------------------------------------------

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 
Harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały dla działania finansowanego z EFS w ramach ZPORR: 
 word.gifDOCharmonogram płatności dla projektu realizowanego z EFS na dwa kolejne kwartały.doc


Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wersja z marca 2005 r.)
word.gifPDFWytyczne EFS - kwalifikowalność wydatków

 

 


System informowania o nieprawidłowościach w zakresie funduszy strukturalnych:
pdf.gifPDFSION_27072007.pdf


Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II ZPORR:
zip.gifXLSzporr_harmonogram_platnoscEFS.xls
word.gifDOCzporr_instrukcja_harmon_platnoscEFS_6mies.doc


Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR dotyczące audytu zewnętrznego:
pdf.gifPDFZPORR_kontrolainieprawidlowosci_audytzewnetrzny_wy.pdf


Dokumenty dla Beneficjentów Działania 2.5 ZPORR "Promocja przedsiębiorczości":
word.gifDOCwzór biznes planu.doc
word.gifDOCwzór karty oceny formalnej.doc
word.gifDOCwzór karty oceny merytorycznej 2.5.doc
word.gifDOCzestawienie wydatków inwestycyjnych.doc 

Wzory wniosków Beneficjentów Ostatecznych o przyznanie wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, obowiązujące od 1 marca 2007r.:
word.gifDOCWzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - 01.03.2007.doc
word.gifDOCWzór wniosku o przyznanie przedłużonegowsparcia pomostowego - 01.03.2007.doc
word.gifDOCWzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - 01.03.2007.doc

Wzory umów z Beneficjentami Ostatecznymi, obowiązujące od 22 maja 2007r.:
word.gifDOCWzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 18.05.2007.doc
word.gifDOCWzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 18.05.2007.doc
word.gifDOCWzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 18.05.2007.doc
word.gifDOCWzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 18.05.2007.doc


Procedura rozpatrywania pism beneficjentów dotyczących niezadowolenia z wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR:
word.gifDOCProcedura.doc


Ramowe Plany Realizacji Działania na rok 2007:

Ramowy Plan Realizacji Działania 2.6 ZPORR na rok 2007:
word.gifDOCRPRD 2007 - 2.6 część merytoryczna.doc
xls.gifXLSRPRD 2007 - 2.6 część finansowa.xls

Ramowy Plan Realizacji Działania  2.5 ZPORR na rok 2007:
word.gifDOCRPRD 2007 - 2.5 część merytoryczna.doc
xls.gifXLSRPRD 2007 - 2.5 część finansowa.xls

Ramowy Plan Realizacji Działania  3.4 ZPORR na rok 2007:
word.gifDOCRPRD 2007 - 3.4 część merytoryczna.doc
xls.gifXLSRPRD 2007 - 3.4 część finansowa.xls

 


Wzór formularza weryfikacji dochodu ucznia/studenta w Działaniu 2.2 ZPORR: 
word.gifDOCprzykładowy formularz weryfikacji dochodu.doc

Wzór listy wypłat stypendiów w Działaniu 2.2 ZPORR:
word.gifDOCprzykładowa lista wypłat.doc


Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z EFS obowiązujące za II półrocze 2006:
word.gifDOCSprawozdanie z realizacji projektu z EFS.doc
xls.gifXLSZałączniki do sprawozdanie z realizacji projektu EFS.xls
pdf.gifPDFInstrukcja do sprawozdania z projektu z EFS.pdf


 
Instrukcje do wniosków beneficjentów o płatność:

Aktualna Instrukcja do wniosku o płatność dla działań 2 Priorytetu (bez działania 2.5):
DOWNLOAD.gifRARZPORR_instrukcja_wniosekbenoplatnosc_EFS.rar

Instrukacja do wniosku o płatność dla działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości:
DOWNLOAD.gifRARZPORR_wniosek_beneficjentaoplatnosc_2.5.rar


Najnowsza wersja podręcznika dotyczącego kwalifikowalności wydatków ponoszonych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR:
word.gifDOCZPORR_kwalifikowalnosc_efs_24042006.doc


Dokumenty dotyczące zbiorczych wniosków o płatność w ramach Działania 3.4 ZPORR:
word.gifDOCzporr_wniosek_platnosc_dz34 IW - nowy wzor - zal 4 do nowych umow.doc
word.gifDOCinstrukcja do wn o platnosc_dz34 IW.doc
word.gifDOCzporr_zestawienie_faktur IW-3.4.doc
xls.gifXLStabele do wniosku o płatność 3.4 IW do IPośr.xls
xls.gifXLSharmogram platnosci dz.3.4 IW-do starego wniosku.xls


Arkusz do zbierania danych o beneficjentach ostatecznych Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instrukcja wypełniania arkusza:
xls.gifXLSPEFS_ZPORR_DaneBO31.xls
word.gifDOCInstrukcja_wypełniania_PEFS_(załącznik)[1].doc


Poradnik dla Beneficjentów 2 Priorytetu ZPORR:
najnowsza wersja z czerwca 2006
 pdf.gifPDFPoradnik dla Ostatecznych Odbiorców 2 Priorytetu ZPORR - czerwiec 2006.pdf


Najnowsza wersja wniosku beneficjenta o płatność w zakresie działań 2 Priorytetu ZPORR:
word.gifDOCZPORR_wn_ben_platnosc_11.07.06.doc


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń:
pdf.gifPDFRozporządzenie w sprawie sprawozdawczości.pdf


Informacje pomocne beneficjentom przy sporządzaniu wniosków o płatność:
pdf.gifPDFBłędy we wnioskach o płatność - Działanie 2.2 ZPORR.pdf
pdf.gifPDFBłędy we wnioskach o płatność - Działanie 2.6 ZPORR.pdf
pdf.gifPDFCheck lista do wniosku o płatność.pdf


Poniżej przedstawiamy formularz wprowadzania zmian w projektach przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 i 2.6 ZPORR:
word.gifDOCFORMULARZ WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE.doc


 Wewnętrzny Podręcznik Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR:
pdf.gifPDFWewnętrzny Podręcznik Procedur IW 03.07.pdf
DOWNLOAD.gifZIPzałączniki 03.07.zip


Zestawienie terminów składania przez beneficjentów Działań 2.2 oraz 2.6 ZPORR poszczególnych dokumentów do Instytucji Wdrażającej:
pdf.gifPDFZestawienie terminów dla beneficjentów.pdf