Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ustalenia ze spotkania Instytucji Wdrażających z przedstawicielami MRR dotyczącego wdrażania działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

Poniżej przekazujemy najważniejsze ustalenia ze spotkania, które miało miejsce 23 maja br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a dotyczyło zgłaszanych przez Instytucje Wdrażające kwestii z zakresu: rozliczania finansowego (wnioski o płatność), monitoringu i sprawozdawczości oraz wskaźników, aneksowania umów zawartych z beneficjentami Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR.

Aneksowanie umów o dofinansowanie projektu
1. Czy możliwe są zmiany w umowie po upływie terminu zakończenia realizacji projektu?
Wzorcowa umowa o dofinansowanie projektu dla Działania 3.4 w brzmieniu ustalonym przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów (...) (Dz. U. Nr 137. poz. 1153) nie wyklucza wprost możliwości zmiany w formie aneksu terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Paragraf  3 ust. 2 wskazuje jedynie, że na wniosek Beneficjenta można dokonać zmiany wyłącznie terminu zakończenia rzeczowego i/lub zakończenia finansowego realizacji projektu. Nie wyklucza to jednak możliwości dokonania zmian terminu rozpoczęcia realizacji projektu z inicjatywy Instytucji Wdrażającej. Ponadto, wskazać należy, że w związku z zawarciem w umowie o dofinansowanie projektu postanowień dotyczących obowiązków Beneficjenta, które ciążą na nim aż do 31.12.2013 r., Instytucja Zarządzająca ZPORR stoi na stanowisku obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu do końca 2013 r. Oznacza to, iż możliwe jest zawieranie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu w ww. terminie.
Wprawdzie, zgodnie z par. 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.4 we wzorze wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów (...) (Dz. U. Nr 137, poz. 1153) Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Oznacza to, że zmiany do umowy mogą być wprowadzone z inicjatywy Beneficjenta nie później niż na miesiąc przed określonym w umowie terminem zakończenia realizacji projektu. Powyższe ograniczenie odnośnie możliwego terminu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nie dotyczy jednak Instytucji Wdrażającej, z której inicjatywy aneks do umowy może być zawarty również po upływie tego terminu. Inicjatywa Instytucji Wdrażającej może polegać np. na pisemnym poinformowaniu Beneficjenta o konieczności zawarcia aneksu.
Zwrócić jednak w tym miejscu uwagę należy na przepis par. 32 ust. 4 w związku z par. 9 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości (...) (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.) nakładający na Beneficjenta obowiązek złożenia wniosku o płatność końcową w terminie do 25 dni od zakończenia projektu. Oznacza to, że zmiany w umowie z inicjatywy Instytucji Wdrażającej powinny zostać wprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 25 dni po finansowym zakończeniu realizacji projektu.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia IZ ZPORR pragnie podkreślić, że zasadą jest ponoszenie wydatków w czasie trwania projektu. Jednak w przypadku, gdy wydatek został poniesiony po dniu zakończenia realizacji projektu decyzja odnośnie refundacji tego wydatku należy do Instytucji Wdrażającej. Podejmując przedmiotową decyzję Instytucja Wdrażająca powinna wziąć pod uwagę zrealizowanie celu projektu oraz nierozerwalny związek wydatku z projektem. Ponadto, IZ ZPORR pragnie zwrócić uwagę, że dopuszczenie zmian w umowie o dofinansowanie projektu tylko z niektórymi Beneficjentami może skutkować zarzutem nierównego traktowania tych Beneficjentów w stosunku do innych, którym analogiczna możliwość nie została przyznana. Przy dokonywaniu zmian przedmiotowych umów we wskazany powyżej sposób należy zatem postępować z należytą rozwagą.

2. Czy należy aneksować umowę w przypadku, gdy zmiana wartości opiewa na kwoty 0,01-0,05 zł?
W przypadku, gdy aneksy wynikające z faktycznych kosztów realizacji inwestycji dotyczą kwot 0,01-0,05 zł IZ ZPORR, w przypadku, gdy Beneficjent wystąpi z takim wnioskiem, sugeruje wliczenie powyższych kwot do kolejnych aneksów, które Beneficjent zamierza podpisać w ramach projektu. W przypadku, gdy nie jest planowane podpisanie kolejnych aneksów, konieczne jest aneksowanie umowy w momencie powzięcia informacji o zmianie kosztów realizacji inwestycji. W przypadku, gdy Beneficjent nie wystąpi z takim wnioskiem, IZ ZPORR proponuje nie podpisywać aneksu na takie kwoty.
 
Monitorowanie wskaźników i sprawozdawczości
1. Co rozumiemy przez wartość Ms dla sprawozdania końcowego?
Nadal obowiązuje definicja jaką posługiwano się w poprzedniej instrukcji wypełniania sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach ZPORR, czyli za wartość Ms dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu przyjmuje się wartość wskaźnika jaką osiągnięto w okresie od momentu złożenia poprzedniego sprawozdania okresowego/ rocznego do momentu zakończenia realizacji projektu.

2. Co rozumiemy przez wartość Ms+1. Inna była definicja w instrukcji z dnia 8 lipca 2005r., inna jest w obecnie obowiązującej instrukcji. Czy obecnie obowiązująca definicja jest pomyłką?
W instrukcji do sprawozdania, które zaczęło obowiązywać od dnia 6 kwietnia br. definicja wartości Ms+1, przedstawiona jako suma wartości Mp (osiągnięta od początku realizacji projektu) + wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym (następne Ms) jest prawidłowa. Definicja ta została zmieniona, aby lepiej przedstawić osiągnięte efekty realizacji projektu.

3. Jeśli beneficjent poniósł mniejsze wydatki kwalifikowalne niż określone umową, np. są one mniejsze o 1 grosz lub 150 zł. Czy zakreśla w sprawozdaniu, że przebieg realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem określonym w umowie, czy że nie jest zgodny? A jeśli beneficjent wydatkował o 1 miesiąc wcześniej lub jeden miesiąc później to czy powinien zakreślać w sprawozdaniu realizację niezgodną z harmonogramem rzeczowo — finansowym?
Decyzja w tej kwestii należy do instytucji przyjmującej sprawozdanie w zależności, czy zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych lub zmiana harmonogramu ma istotne znaczenie dla przebiegu realizacji projektu, czy też nie.

4. W obowiązującej instrukcji sprawozdanie za IV kwartał ma być jednocześnie sprawozdaniem rocznym. W związku z powyższym, co będzie wartością Ms?
Rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń znajduje się w trakcie procesu legislacyjnego. Przewiduje się, iż w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia obowiązywać będą sprawozdania za następujące okresy: I półrocze, II półrocze i roczne na każdym poziomie wdrażania.

5. W informacji o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych beneficjent — poprzez podkreślenie wiaściwej odpowiedzi - odpowiada na pytanie, czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego. Natomiast we wniosku aplikacyjnym jest pytanie o zgodność projektu z polityką społeczeństwa informatycznego. Są to zupełnie różne pojęcia. Uzupełnienie ZPORR odnosi się do „społeczeństwa informacyjnego”, co jest w sprzeczności z zapisem w umowie tj. we wniosku aplikacyjnym.
Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego wyraźnie mówi o polityce społeczeństwa informacyjnego, w związku z tym chodzi o tę samą politykę.

6. Jeśli we wniosku aplikacyjnym beneficjent deklarował np. neutralny wpływ projektu na środowisko to jak powinien zakreślić w sprawozdaniu (tak, czy nie) czy projekt jest realizowany w zgodzie z polityką ochrony środowiska? Analogicznie w przypadku innych polityk horyzontalnych. Uzupełnienie Programu dla Działania 3.4 nie nawiązuje do polityk horyzontalnych, jak ma to wyraźnie miejsce w II Priorytecie.
Jeśli wpływ projektu na zagadnienia związane z jedną z polityk horyzontalnych jest neutralny to należy zakreślić odpowiedź „.tak”.

7. Weryfikacja sprawozdania, które jest składane równocześnie z wnioskiem beneficjenta o płatność trwa dużo krócej (najczęściej 5 dni) niż weryfikacja wniosku o płatność (czasami do 2 miesięcy). Czy w wyniku korekty poświadczonych przez IW wydatków, sprawozdanie końcowe czy też okresowe (jeśli wniosek byt pośredni) wymaga przedstawienia IW korekty sprawozdania? Beneficjent w sprawozdaniu przedstawił koszty kwalifikowane takie, o jakie wnioskował. Jeśli korekta jest niezbędna, to może należałoby ją odnieść tylko do sprawozdania końcowego?
Jeżeli w wyniku korekty poświadczonych przez IW wydatków beneficjent jest w stanie skorygować złożone sprawozdanie okresowe przed upływem terminu składania sprawozdania z realizacji działania przez IW powinien złożyć stosowną korektę, natomiast jeśli nie zmieści się w tym terminie wystarczy jeżeli zmiany te uwzględni w sprawozdaniu składanym w następnym okresie sprawozdawczym.

8. Proces weryfikacji sprawozdań bardzo usprawniłaby zawarta w sprawozdaniu informacja o numerze umowy oraz ilości zawartych ewentualnych aneksów do umowy (ze względu na występujący często w Urzędach podział zadań pomiędzy różne referaty).
W dniu 6 kwietnia 2006 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U Nr 57, poz. 398), które wprowadziło nowe wzory sprawozdań. W przypadku zebrania przez IZ ZPORR większej ilości propozycji istotnych zmian dotyczących wzorów sprawozdań, które znacząco usprawniłyby proces raportowania przystąpimy do nowelizacji ww. rozporządzenia.

9. Co należy rozumieć przez „rodzaj realizowanego wsparcia” z pkt II 1 b. W pkt I 5 określa się rodzaj projektu. Czy jest to powtórzenie tej samej informacji?
Z instrukcji wypełniania sprawozdania w pkt 11.1 .b zostanie usunięta prośba o podanie „rodzaju realizowanego wsparcia „ gdyż rzeczywiście byłoby to powieleniem informacji zawartej w pkt I.5 gdzie podaje się „rodzaj projektu".

10. Jak zaznaczyć rodzaj sprawozdania w przypadku składania korekty sprawozdania i jak wypełnić pozycję „data wpływu” w kategorii „rodzaj sprawozdania”? Czy beneficjent może usuwać format daty?
Wzór sprawozdania został przyjęty rozporządzeniem i beneficjent nie może na nim nanosić żadnych zmian. Przy sporządzaniu korekty sprawozdania należy podkreślić rodzaj składanego sprawozdania, w powyższym przypadku zaznaczyć pkt c) korekta oraz dodatkowo można podkreślić do jakiego rodzaju sprawozdania jest to korekta.

11. W przypadku weryfikacji sprawozdań z realizacji projektów pojawia się problem klasyfikacji uchybień. Czy w przypadku błędów formalnych, które nie mają wpływu na wartość merytoryczną sprawozdania, sprawozdanie można zaakceptować oraz czy w sytuacji błędów w części opisowej i poprawnym wypełnieniu załączników, sprawozdanie można zaakceptować?
Instytucja Zarządzająca ZPORR wyraża zgodę na dokonywanie przez instytucje przyjmujące sprawozdania beneficjentów z realizacji projektów korekt błędów oczywistych w celu usprawnienia i uproszczenia procesu ich weryfikacji i zatwierdzania. W związku z powyższym w możliwie jak najszybszym terminie IZ ZPORR prześle do ww. instytucji stosowne wytyczne.

12. Zwracamy się z sugestią, aby wydłużyć termin składania sprawozdań z realizacji działań powodem tej sytuacji jest fakt nieterminowego dostarczania przez beneficjentów poszczególnych działań sprawozdań kwartalnych. Uniemożliwia to prawidłową i terminową weryfikację danych. Proponujemy, aby w pierwszej kolejności przesyłać załączniki do sprawozdania, a w następnej kolejności część opisową?
W projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń, które obecnie przechodzi drogę legislacji IW będzie obowiązywał termin 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego na złożenie sprawozdania okresowego, co wydłuży obecny termin o 10 dni.

13. Zmiana wskaźników produktów i rezultatu, czasem poważna - z 1 sztuki środków trwałych zakupionych z dotacji na 350 szt. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku projektów złożonych w ramach 1 i 2 naboru wniosków, gdzie Ostateczni Odbiorcy ogólnikowo ujmowali we wskaźnikach zakup linii technologicznej, na którą w konsekwencji składało się kilka maszyn czy urządzeń.
W ww. przypadku należy aneksować umowę, ponieważ wartość wskaźnika przekroczona została o więcej niż 15 %.

14. Dodanie nowego wskaźnika, zwłaszcza wartości niematerialnych i prawnych, których zakup Ostateczny Odbiorca przewidział we wniosku, jednakże nie znalazło to odzwierciedlenia we wskaźnikach.
Jeżeli podczas oceny przez Komisję Oceny Projektów nie zostało to zweryfikowane, wówczas tego typu przeoczenie również wymaga zmiany w formie aneksu do umowy, o ile IW uzna to za niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

15. Sposób badania wskaźnika dotyczącego wzrostu zatrudnienia (czy jego realizacja ma nastąpić w momencie zakończenia realizacji projektu, czy w trakcie danego roku - projekt kończy się w I kwartale danego roku, ale zatrudnienie przewidziane jest dopiero w kolejnych miesiącach danego roku).
Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników, w wyniku realizacji projektu, nie nastąpiło w momencie jego zakończenia, wówczas Ostateczny Odbiorca musi złożyć oświadczenie, w którym podaje termin osiągnięcia wskaźnika rezultatu (zatrudni nowych pracowników), a jak już ta sytuacja nastąpi, wtedy — jest zobowiązany powiadomić o tym Beneficjenta Końcowego.

16. Jak należy postępować w sytuacji, gdy Beneficjent nie osiągnął wskaźników rezultatu do momentu zakończenia projektu?
Ostateczny Odbiorca musi złożyć oświadczenie w jakim okresie zobowiązuje się osiągnąć wskaźnik rezultatu. W momencie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika, Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany powiadomić o tym Beneficjenta Końcowego.
 
17. Wskaźnik rezultatu wyraźnie określa, w przypadku usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie, że chodzi tu o nowe usługi/produkty "Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie". Natomiast wskaźnik "Liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzediębiorstwach" nie odnosi się tak wyraźnie do osób nowo zatrudnionych. Czy to oznacza, że wystarczy, że zatrudnienie zostanie utrzymane na poziomie sprzed realizacji projektu, byleby ilość zatrudnionych osób była równa wskaźnikowi? Czy forma zatrudnienia ma znaczenie?
Wskaźnik „ Liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzediębiorsiwach” powinien być interpretowany w kontekście nowego zatrudnienia. W przypadku osób nowo zatrudnionych, jako osiągnięty wskaźnik rezultatu można uznać zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu lub innej formie zatrudnienia.

Inne poruszone na spotkaniu kwestie problemowe
1. Czy należy weryfikować jakość opracowań powstających w ramach projektów doradczych w Działaniu 3.4, oraz czy Instytucja Wdrażająca powinna szacować wartość dofinansowywanych opracowań, poprzez zlecanie wyceny do zewnętrznych instytucji.
Instytucja Zarządzająca ZPORR nie widzi konieczności weryfikacji opracowań powstających w ramach projektów doradczych ani również zlecania ich wyceny do zewnętrznych instytucji, nie mniej jednak Instytucja Wdrażająca ma prawo zwrócić się o dokonanie takiej oceny.

2. Jakie dokumenty powinien przedstawić beneficjent w celu rozliczenia kosztów zakupu nieruchomości?
W oparciu o par. 5 umowy o dofinansowanie projektu przyjętej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionałnego 2004-2006 (Dz. U. nr 137, poz. 1153 z późn. zm.), oraz z uwagi na zróżnicowanie sposobów prowadzenia rachunkowości przez podmioty gospodarcze, przedstawiane przez beneficjentów dokumenty finansowe dotyczące zakupu nieruchomości powinny uwzględniać i być rozpatrywane w oparciu o gospodarczy charakter poszczególnych beneficjentów, co może oznaczać, że różni beneficjenci będą zobowiązani do przedłożenia różnych dokumentów z uwagi na inny sposób prowadzenia rachunkowości. Warunki niezbędne do refundacji środków z funduszy strukturalnych odnośnie nieruchomości budynkowych, regulowane są dodatkowo przepisami zasady nr 6 rozporządzenia 448/2004, które to szczegółowo określone są w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Kwalifikowalności
wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamieszczonych na stronie internetowej www.kwalifikowalnosc.gov.pl. które należy stosować również do projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR.

3. Czy możliwa jest zmiana lokalizacji inwestycji oraz jak interpretować dokumenty programowe ZPORR odnośnie trwałości projektu w Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR?
W oparciu o par. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2652), pomoc może być udzielona beneficjentowi, jeżeli zapewni on (...) utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania. Oznacza to, iż zasadniczy i główny element projektu realizujący założony cel inwestycji, jak również jego przeważające współfinansowanie ze środków publicznych powinno mieć miejsce i funkcjonować na ww. obszarze. Co za tym idzie, ewentualna zmiana lokalizacji inwestycji, która została już rozliczona, miałaby miejsce jedynie w granicach podregionu. Informuję tym samym, iż zgodnie z dokumentami programowymi oraz porozumieniem kompetencyjnym, wszelkie decyzje w tej materii należą do Instytucji Wdrażających Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, czyli Instytucji będącej stroną umowy, a tym samym odpowiedzialnej za
ostateczne rozliczenie projektu. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do projektu poprzedzone musi być analizą zasadności takich decyzji. Instytucja Wdrażająca powinna wziąć pod uwagę zrealizowanie przez Beneficjenta celu projektu, osiągnięcie założonych wskaźników oraz nierozerwalny związek wydatków kwalifikowalnych z projektem, co do którego wydana została decyzja o dofinansowaniu.

4. W jaki sposób należy rozpatrywać deklaracje lub oświadczenia przedstawiane przez beneficjentów potwierdzające wcześniejsze niewspólfinasowanie ze środków funduszy strukturalnych używane środki trwałe oraz nieruchomości budynkowe rynku wtórnego?
Kwestia unikania podwójnego finansowania inwestycji jest jedną z podstawowych zasad Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004. Obowiązkiem Państwa członkowskiego jest stworzenie takich ram prawno-proceduralnych w odniesieniu do projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, które zapewnią przestrzeganie wspomnianego zapisu. W związku z powyższym, zdaniem IZ ZPORR, wskazane wydaje się by deklaracja potwierdzająca wcześniejsze niewspółfinasowanie danego środka trwałego (zasada 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004) bądź nieruchomości (zasada 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004), wystawiona była przez wszystkich kolejnych właścicieli. Niemniej jednak, z przyczyn obiektywnych i w sytuacji kiedy Beneficjent nie jest w stanie zdobyć takiego potwierdzenia od wszystkich wspomnianych wyżej podmiotów, dopuszczalne wydaje się zaakceptowanie rozwiązania, w którym to Beneficjent przedstawia deklarację pochodzącą od ostatniego właściciela oraz załącza do niej oświadczenie, wyjaśniające powody braku
dostarczenia pozostałych dokumentów. W przypadku, kiedy używane środki trwałe, o których mowa w zasadzie 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 zostały zakupione poza granicami UE, przedstawianie deklaracji dotyczącej źródeł finansowania zakupu jest, zdaniem IZ ZPORR, bezzasadne.

5. Czy przy aneksowaniu umowy o dofinansowanie projektu należy wymagać od Beneficjentów uaktualnioną wersję elektroniczną wniosku aplikacyjnego?
Instytucja Zarządzająca ZPORR informuje, iż nie trzeba przy każdorazowym aneksowaniu umowy żądać od Beneficjenta dostarczania zaktualizowanego w Generatorze Wniosków SIMIK wniosku aplikacyjnego. Zmiana następuje jedynie w formie aneksu do umowy (dokumentu zawierającego stosowne informacje).

6. Czy w związku ze zmianą ustawy-Prawo zamówień publicznych zmienia się zakres stosowania przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR przepisów rzeczonej ustawy?
Uprzejmie informuję, iż w związku z nowelizacją ustawy-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zostały zmienione zapisy art. 3 ust. 1 pkt 5 (obowiązują od dnia 25 maja br.) na następujące:
Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez (...):
inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a;
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
Przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 87 poz. 604)) wskazują na następujące kwoty: a) dla dostaw lub usiug - 211 000 euro, b) dla robót budowlanych - 5 278 000 euro.
W związku z faktem, iż maksymalne dofinansowanie w Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR nie przekracza kwoty 200 000 PLN (45 589,24 euro przeliczone po kursie 4,3870 przyjętym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87 poz. 610)), Beneficjenci Dzialania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR ubiegający się o refundację ze środków publicznych powyżej 50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (maksymalne dofinansowanie wynosi 65%) również nie są zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
Moment wszczęcia postępowania oznacza moment uzewnętrznienia przez zamawiającego woli udzielenia zamówienia. W przypadku przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem chodzi o dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, w pozostałych trybach chodzi o dzień skierowania przez zamawiającego zaproszenia do składania ofert bądź negocjacji. Jeżeli zamawiający unieważnił postępowanie i kolejne postępowanie wszczął przed 25 maja br., to zobowiązany jest stosować przepisy ustawy sprzed nowelizacji. Jeżeli natomiast nowe postępowanie zostało (lub ma być) wszczęte w dniu 25 maja br (lub później) to zamawiający powinien stosować ustawę w brzmieniu znowelizowanym. W takiej sytuacji, jeżeli znowelizowane przepisy zwalniają go ze stosowania ustawy to oznacza, że nie musi jej stosować.