Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienie dla samorządów dotyczące zasad zabezpieczenia środków

Poniżej prezentujemy treść pisma z dn. 23 września 2005 r. skierowanego do Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów woj. opolskiego

 

W związku z częstymi przypadkami odrzucania w trakcie oceny formalnej wniosków składanych w ramach Zintegrowanego Programy Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, pragnę ponownie wyjaśnić szczegółowe zasady zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji inwestycji. Zasady zabezpieczenia środków zostały szczegółowo opisane w „Instrukcji wypełniania wniosków – cz. II załączniki” oraz w wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (pismo o sygn. DRR-I-9513-3496-PE/05), które zostały przekazane Państwu pismem z dn. 08 czerwca 2005 r. o sygn. DPO.II.0211.2/94/PSZ/05.

W ramach załącznika nr 8 do wniosku beneficjent powinien przedstawić oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji w całym okresie jej realizacji. W oświadczeniu tym beneficjent powinien dokładnie określić kwoty finansowania projektu w poszczególnych latach wraz z podaniem źródeł finansowania (np. budżet JST, kredyt komercyjny, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dokumentów potwierdzających do finansowanie (np. odpowiednia uchwała Rady JST, promesa udzielenia kredytu).

Wymaganym dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie środków własnych (tzn. wkładu własnego beneficjenta wykazanego w pkt. E 5 wniosku - budżet gminy/powiatu/ województwa, a także dodatkowo kosztów niekwalifikowanych, które są pokrywane w 100 % ze środków własnych beneficjenta) na realizację projektu przez JST jest kopia uchwały budżetowej na dany rok. W przypadku projektów, które będą realizowane dłużej niż jeden rok (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) kopia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), jako załącznik do uchwały budżetowej. Ponadto w przypadku gdy kwota niezbędna do rzeczowej realizacji inwestycji w I kwartale przewyższa wkład własny w 1 roku realizacji inwestycji, to beneficjent w ramach środków własnych na ten rok ma obowiązek zabezpieczyć kwotę wyższą (np. wartość zadania w 2005 r. – 100 tys. zł, wkład własny – budżet gminy – 25 tys. zł, całkowita wartość nakładów w I kwartale realizacji inwestycji – 35 tys. zł; w takim przypadku beneficjent musi zabezpieczyć 35 tys. zł.). 

W załączniku do odpowiedniej uchwały (np. WPI) powinny być wymienione m.in.:

-        dokładne nazwy zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych;

-        kwoty przeznaczone na współfinansowanie projektu w poszczególnych latach ze środków własnych (zgodnie z ww. zasadą).  

 

     Zdaniem Ministerstwa Finansów, w uchwale budżetowej JST powinna zostać zawarta deklaracja o zabezpieczeniu środków na współfinansowanie projektu dla całego okresu realizacji. Jeżeli wnioskodawca (JST) zamierza realizować projekty przez okres dłuższy niż jeden rok to zgodnie z Ustawą z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, powinien określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na dany rok w postaci WPI. W przypadku wnioskodawców ubiegających się o środki z EFRR, którzy nie posiadają WPI, konieczna jest nowelizacja uchwały budżetowej o załącznik zawierający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

W związku z bardzo krótkim terminem przysługującym beneficjentom na dokonanie uzupełnień wniosku po pierwszej ocenie formalnej (5 dni roboczych), zwracam się z prośbą
o weryfikację przez Państwa przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) dokumentacji, gdyż wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach potwierdzających zabezpieczenie środków w większości przypadków wymaga podjęcia uchwały Rady JST. Przypominam, iż wnioski mogą podlegać jednorazowej poprawie, a niedostarczenie kompletu dokumentów w terminie wskazanym przez służby UMWO skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 

Beneficjenci, którzy przedłożyli wnioski w ramach przeprowadzonych już naborów wniosków, a w stosunku do których nie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu
z Wojewodą, zostaną poproszeni w trakcie procesu oceny projektów prowadzonego
w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o dostarczenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków zgodnie z ww. zasadami.

Ponadto ze względu na dużą ilość błędów w tabelach finansowych wniosku
o dofinansowanie projektu (pkt. E4 i E5), decydujących niejednokrotnie o odrzuceniu wniosków, pragnę przypomnieć zasady ich wypełniania.

W pkt. E4 każdej pozycji kosztów kwalifikowanych netto należy w osobnym wierszu przyporządkować podatek VAT (jeżeli jest on kosztem kwalifikowanym) z podaniem odpowiedniej stawki (7 lub 22 %). W przypadku gdy podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym należy go umieścić w tabeli koszty niekwalifikowane, również w rozbiciu pozwalającym na przyporządkowanie go poszczególnym pozycjom netto w tabeli kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT musi być obliczony w zaokrągleniu (z dokładnością) do dwóch miejsc po przecinku dla każdego kwartału w poszczególnych pozycjach kosztów.

W pkt. E5 wniosku kwotę dofinansowania z EFRR oraz innych źródeł (np. budżetu państwa) należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zważając na to, aby
w pozycjach dot. EFRR oraz budżetu państwa nie zaokrąglać uzyskanych wyników „w górę” tak aby nie przekroczyć odpowiednio 75% oraz 10%. Ponadto udział % poszczególnych źródeł finansowania projektu powinien być w poszczególnych latach realizacji projektu na jednakowym poziomie.

Jeszcze raz apeluję do Państwa, aby przy opracowywaniu wniosków stosować się do wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR, które dostępne są na witrynie internetowej www.zporr.umwo.opole.pl, a w razie jakichkolwiek zapytań bądź wątpliwości proszę o kontakt
z pracownikami Referatu Przygotowywania Projektów Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.