Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy na temat problemowych kwestii związanych z wdrażaniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy na temat problemowych kwestii związanych z wdrażaniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa:

1. Jakim kursem najeży się posługiwać przy tworzeniu listy rankingowej, a tym samym, do którego momentu należy podpisywać umowy z beneficjentami (czy do kursu technicznego na podstawie którego powstały RPRD - 4,7894 czy do kursu zmieniającego się kwartalnie), jak również czy należy podpisywać umowy na 90 czy na 100% rocznej alokacji?

Odnosząc się do kwot zamieszczonych w Ramowych Planach Realizacji Działania (przeliczonych według kUrsu l euro = 4,7894 PLN), IZ ZPORR pragnie podkreślić, że zakontraktowanie środków wspólnotowych, przeliczonych w oparciu o wspomniany kurs, oznaczać będzie dokonanie realokacji pomiędzy latami w ramach jednego działania, polegąjącej na zwiększeniu alokacji przypadającej na 2005 rok kosztem roku 2006.
Przekroczenie kwoty alokacji (w euro) w bieżącym roku nie powinno skutkować wstrzymaniem podpisywania umów. Umowy mogą być podpisane na całą kwotę w PLN wynikającą z RPRD na 2005 r. pod warunkiem, iż nie spowoduje to przekroczenia kwoty 90% alokacji na lata 2004-2006. Jeżeli równowartość w euro podpisanych umów (liczona wg algorytmu przedstawionego w pismach DKS-III-9321-13-PP/05; DKS-III-9321-26-PP/05) przekroczy alokację na 2005 rok: to należy to traktować jako zmniejszenie alokacji dostępnej w 2006 r. wraz z poinformowaniem o tym fakcie IZ ZPORR.
Jednym słowem, Instytucje WdraŻające, zobowiązane do podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie, mogą kontraktować środki w roku 2005 do wysokości wskazanej w tegorocznym RPRD, jednocześnie mając na uwadze fakt, iż nie można przekroczyć 90% kwoty alokacji na 2004-2006.
W celu ustalenia dostępnych środków na lata 2004-2006, wartość podpisywanych umów należy przeliczać na euro po kursie obowiązującym w danym kwartale (wg algorytmu przedstawionego w pismach DKS-III-9321-13-PP/05; DKS-III-9321-26-PP/OS)) niezależnie od tego w jakim kwartale złożono wniosek o dofinansowanie projektu i jaki był wówczas stosowany przelicznik dla przeliczenia limitu projektu.
 
2. Jeśli Beneficjent składa wniosek na projekt doradczy (TYP I), to czy powinien przedstawić Biznes Plan jako obligatoryjny załącznik? 

Biznes Plan w projektach doradczych nie jest tożsamy z Biznes Planem dla projektów inwestycyjnych. Ze względu na fakt, że wniosek aplikacyjny nie zawjera wszystkich niezbędnych informacji o przedsiębiorcy, których brak może rzutować na właściwą ocenę KOP, Biznes Plan w projektach doradczych powinien zawierać: opis przedsiębiorstwa aplikującego, główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wielkość i uzasadnienie wydatków, które beneficjent zamierza przeznaczyć na usługi doradcze, informację o głównych konkurentach (otoczenie firmy), informacje o majątku trwałym w podziale na rzeczowy, finansowy oraz wartości niematerialne i prawne; majątku obrotowym z podziałem na zapasy, należności, papiery wartościowe, środki pieniężne; kosztach działalności w podziale na rodzaje; przychodach w podziale na źródła; należnościach i zobowiązaniach. Całość nie powinna być Większa niż dwa arkusze formatu A4.

3. Czy przewodniczący KOP oraz osoba go zastępująca mogą oceniać projekty przedłożone na KOP?

Zgodnie z regulaminem KOP, Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i przejrzystości. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę spośród osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu. Wobec pojawiających się wątpliwości Instytucja Zarządzająca ZPORR stwierdza, iż niewskazane jest aby Przewodniczący oraz analogicznie, osoba go zastępująca oceniała przedłożone projekty.

4. Czy zakup urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia biurowego o wartości jednostkowej poniżej 3 500 PLN jak również wartości niematerialnych i prawnych jest traktowane jako zakupy inwestycyjne?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694) przez środki trwałe rozumie się, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do aktywÓw trwałych ...
Kwestia progu finansowego 3 500 PLN nie jest w żaden sposób ujęta w ww. akcie prawnym, a pojawia się jedynie w przepisach podatkowych. Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR kosztem kwalifikowalnym do refundacji jest zakup środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Jednocześnie nie zostało wskazane jakiej wysokości ma to być vvydatek. Kwestia kwalifikacji dokonanych zakupów jako inwestycyjnych w ramach indywidualnych rozliczeń księgowych należy do Beneficjenta, a nie organów refundujących dokonane wydatki ze środków funduszy strukturalnych.

5. Kwestia archiwizacji dokumentów, które nie otrzymały dofinansowania.

W kwestii archiwizacji dokumentów (wniosków aplikacyjnych i załączników) dla projektÓw, które nie otrzymały dofinansowania ze środków ZPORR, Instytucja Zarządzająca pozostawiła do dyspozycji Instytucjom udzielającym wsparcia rozstrzygnięcie sposobu postępowania z ww. dokumentacją, pod warunkjem przechowywania przynajmniej oryginału lub jednej kopii jako potwierdzenia złożonego projektu. Postępowanie z niniejszą dokumentacją może odbywać się poprzez: przesłanie informacji beneficjentowi o możliwości odebrania dokumentów, wysłanie beneficjentowi dokumentów na jego koszt bądź też na koszt Instytucji udzielających wsparcia, bądź też innych adekwatnych sposobów. W przypadku gdy beneficjent odmawia przyjęcia dokumentów, Instytucja udzielająca pomocy ostatecznie podejmuje decyzję o przeznaczeniu ww. dokumentacji.

6. Kwestia podręczników procedur instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

Informnuję, iż sporządzanie podręczników procedur instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR odbywa się zgodnie z Wytycznymi przesłanymi pismem z dnia 5 marca 2004r. znak: DRR/MKo-2887/2004 (jak i późniejszymi instrukcjami) do wszystkich zainteresowanych. Aktualnie odbywa się procedura zatwierdzania procedur instytucji zarządzających w trybie warunkowym. Od momentu zatwierdzenia podręcznika za jego treść odpowiada właściwy Wojewoda. W związku z mnożącymi się zmianami zarówno natury prawnej, jak i natury merYtorycznej, Instytucja Zarządzająca koordynuje prace związane ze zmianą wzoru podręcznika procedur. Podręczniki Instytucji Wdrażających akceptuje Wojewoda. Zmiany w zatwierdzonych podręcznikach procedur podlegają tym samym zasadom, co wprowadzanie zmian w zatwierdzonych podręcznikach instytucji pośredniczących.