Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Interpretacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy odnośnie kwalifikowania szpitali powiatowych do realizacji projektów w ramach poddziałania 1.3.2. i 3.5.2. ZPORR.

Do poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikują się szpitale powiatowe, które spełniają następujące kryteria:

-        posiadają więcej niż 4 podstawowe oddziały,

-        obszar oddziaływania szpitala jest większy niż 2 powiaty.

 

Ww. kryteria należy stosować rozdzielnie. Drugie kryterium "obszar oddziaływania” ma charakter pomocniczy. Przy kwalifikowaniu beneficjenta należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności wielkość placówki i rodzaj świadczonych usług (usługi wysokospecjalistyczne) zgodnie z celem poddziałania. Natomiast w drugiej kolejności kryterium "obszar oddziaływania”.

 

Do poddziałania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikują się szpitale powiatowe, które spełniają następujące kryteria:

-        posiadają nie więcej niż 4 podstawowe oddziały,

-        obszar oddziaływania szpitala jest nie większy niż 2 powiaty.

 

Ww. kryteria należy stosować rozdzielnie. Drugie kryterium "obszar oddziaływania” ma charakter pomocniczy. Przy kwalifikowaniu beneficjenta należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności wielkość placówki i rodzaj świadczonych usług (usługi wysokospecjalistyczne) zgodnie z celem poddziałania. Natomiast w drugiej kolejności kryterium "obszar oddziaływania”.

 

W razie wystąpienia rozbieżności co do kwalifikacji szpitali powiatowych w przypadkach skrajnych do poszczególnych poddziałań, ww. kryteria należy rozumieć w następąujący sposób:

 

a)      W przypadku, gdy szpital powiatowy posiada 4 podstawowe oddziały, a obszar oddziaływania jego jest większy niż 2 powiaty powinien być zakwalifikowany do poddziałania 3.5.2.

b)      W przypadku, gdy szpital powiatowy posiada więcej niż 4 podstawowe oddziały wśród nich znajdują się oddziały specjalistyczne), a obszar oddziaływania jest mniejszy niż 2 powiaty powinien być zakwalifikowany do poddziałania 1.3.2.

 

c)      W przypadku, gdy szpital powiatowy posiada mniej niż 4 podstawowe oddziały, a obszar oddziaływania jest mniejszy niż 2 powiaty, powinien być zakwalifikowany do poddziałania 3.5.2.

 

 

Każdy beneficjent niezależnie od typu realizowanego projektu, zakresu rzeczowego inwestycji powinien być kwalifikowany tylko i wyłącznie do jednego poddziałania 1.3.2 lub 3.5.2. Jeżeli szpital powiatowy posiada więcej niż 4 oddziały, a wśród nich m.in. oddział onkologii o oddziaływaniu regionalnym to może aplikować tylko i wyłącznie do poddziałania 1.3.2, nie może natomiast korzystać z poddziałania 3.5.2.

Brak informacji w statucie zakładu opieki zdrowotnej o zakresie oddziaływania terytorialnego nie powinien być przyczyną do odrzucenia wniosku na poziomie oceny formalnej.

 

Kryterium "obszaru oddziaływania" ma charakter pomocniczy. W przypadku braku możliwości jego oceny decydujące są ilość i stopień specjalizacji oddziałów wchodzących w skład szpitala.

Zespół zakładów opieki zdrowotnej powinien być rozpatrywany jako całość działająca w określonym kształcie organizacyjnym chyba, że ze statutu wynika, że jeden z podmiotów wchodzących w skład zespołu stanowi odrębny podmiot.

Jeżeli przychodnia działa w strukturze szpitala to powinna zostać zakwalifikowana do odpowiedniego poddziałania łącznie ze szpitalem. Natomiast w przypadku prowadzenia samodzielnej działalności przez przychodnię o zakwalifikowaniu do poddziałania powinien decydować stopień specjalizacji placówki.

Adaptacja wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego dotyczy funkcjonujących już Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Adaptacja wyposażenia dotyczy przystosowania pomieszczeń, wyposażenia ruchomego np. specjalistyczne meble dostosowanie instalacji wewnętrznych na potrzeby SOR. Realizacja ww. typu projektu bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie oznaczała, że beneficjent nie działa w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Zgodnie z celem szczegółowym poddziałania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

poddziałanie skierowane jest na "zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach". W tym przypadku nie zostało określone kryterium demograficzne, które wyznaczałoby dokładny obszar interwencji. W związku z tym wnioski tego typu należy rozpatrywać indywidualnie zgodnie z celem poddziałania.

 

 

 

 

 

27 kwietnia 2005 r.