Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Środki własne podmiotów spoza sektora finansów publicznych

W przypadku podmiotów spoza sektora finansów publicznych ich środki mogą zostać uznane za środki publiczne pokrewne zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR przyjętym przez Komitet Monitorujący w dniu 27 lipca b.r. środki podmiotów spoza sektora finansów publicznych w tym przypadku zostaną uznane za środki publiczno pokrewne, jeżeli posłużą realizacji celu publicznego.

Okres realizacji projektów zgłaszanych do ZPORR 
Zgodnie z zasadą n+2 środki alokowane w roku n powinny zostać wydatkowane najpóźniej do końca roku n+2. Jeżeli do końca roku n+2 zostanie wydatkowana w ramach Programu kwota niższa niż zaalokowana w roku n wówczas brakująca równica zostanie bezpowrotnie przez kraj członkowski utracona. Zasada ta co prawda wiąże państwo członkowskie na poziomie Programu, jednak z uwagi na regionalny charakter ZPORR, Instytucja Zarządzająca ZPORR ustalił, że zasada ta musi być również stosowana na poziomie działania. 
W odniesieniu do projektów należy stosować zasadę, iż w projektach wybranych do realizacji termin rozpoczęcia nie może być określony później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu, a czas zakończenia jego realizacji nie później niż 3 lata, licząc od tej samej daty. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest wydłużenie zakończenia realizacji projektu ponad 3 lata, jednak jego zakończenie musi nastąpić nie później niż 30 czerwca 2008 r.